06.01.2009 Teisipäev

Käibemaksumäärad (uuendatud 01.01.2009)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Üldine käibemaksumäär on 18 % kauba või teenuse maksustatavast väärtusest (KMS § 15 lg 1). Senise 5% maksumäära asemel rakendatakse alates 01.01.2009 18% maksumäära ohtlike jäätmete käitlemise, matusetarvete- ja teenuste ning etenduse- ja kontserdipiletite käibele.

 

9% määraga maksustatav käive
(RK s 19.11.2008 jõust.01.01.2009 – RT I 2008, 51, 283)

Käibemaksumäär on 9 protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:

1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud õppevahend, mille alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolituse osutaja võõrandab teenuse saajale;

Juhul, kui töövihiku võõrandab õppevahendina maksuvaba koolitusteenust osutatav isik koos osutatava koolitusteenusega, siis käsitatakse töövihikute müüki maksuvaba käibena. 

2) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule; 

3) majutus või majutus koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnev kaup või teenus;

Madaldatud maksumäära ei saa rakendada majutusega koos osutatavatele muudele teenustele (v.a. hommikusöök). Maksumäär on rakendatav üksnes majutamisega vahetult seotud teenustele, mis näiteks sisalduvad teatud toaklassi hinnas olenemata nende teenuste reaalsest kasutamisest ja on seega lahutamatu osa majutusest. 

4) perioodiline väljaanne, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga väljaanne.

Tehing maksustatakse määraga, mis kehtib selle tehingu käibe toimumise ajal. Näiteks siseriiklik käive (KMS § 11 lg 1) on toimunud varaseima hetke põhimõttel, kas:
- kauba/ teenuse ostjale lähetamine/kättesaadavaks tegemine või
- kauba/ teenuse eest tasumine

Juhul kui:
1) Detsembris 2008 on majutusasutuselt tellitud majutusteenus jaanuariks 2009. Teenuse eest on arve alusel tasutud detsembris 2008. Majutusteenusele rakendub 5% käibemaksumäär – käibe tekkimise aeg on teenuse eest raha laekumine.
Kui tasutud on osaliselt, saab 5% rakendada makstud osa ulatuses.

2) Majutusteenus on osutatud 2008 aastal, kuid teenuse eest tasumine toimub 2009 – maksustatakse 5% määraga – varaseim hetk - teenuse osutamine. 

3) Majutusteenus tellitakse detsembris 2008, teenus ja tasumine jaanuaris 2009 – käibe tekkimise aeg jaanuaris – maksustatakse 9% määraga.

0% määraga maksustatav käive. Kaubad

Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste kaupade maksustatavast väärtusest:

1) eksporditav kaup, välja arvatud juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba;

2) kaup, mille võõrandamist ja teise liikmesriiki toimetamist või ilma võõrandamata teise liikmesriiki toimetamist käsitatakse kauba ühendusesisese käibena. Sätet ei kohaldata, kui KMS § 16 kohaselt on selle kauba käive maksuvaba või kui puudub kauba, välja arvatud uue transpordivahendi või aktsiisikauba, soetaja või oma kauba teise liikmesriiki toimetaja kehtiv teises liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise number;

Seega saab kauba võõrandaja või teise liikmesriiki toimetaja rakendada nullmäära, kui tal on teada kauba soetaja maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimise number või kauba toimetamise puhul, kui isik on ise teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud.

3) rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev, ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup;

4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup;

Seega saab nullmäära rakendada ka merelaevale või õhusõidukile toimetamiseks võõrandatavale kaubale, mida käsitatakse varuna, mitte ainult reisijale pardal tarbimiseks võõrandatud kaubale. Ühenduse vetes või õhusõidukis reisijale kaasa müüdavat kaupa maksustatakse merelaevale või õhusõidukile võõrandamisel 18% maksumääraga.

5) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile;

Nullmäära rakendamisel ei ole seega vahet, kas kaup võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki Eesti diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule või välisriigi diplomaatilisele esindajale või konsulaarametnikule.

6) teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses;

7) vabatsoonis või vabalaos olev ühenduseväline kaup (ühenduse tolliseadustiku tähenduses), kui seda kaupa ei ole suunatud ühelegi tolliprotseduurile ning seda ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel;

8) vabatsooni või vabalattu paigutatud või muu ühenduseväline kaup, mis on suunatud tolliladustamise tolliprotseduurile, peatamissüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduurile, transiidi tolliprotseduurile või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile, või ajutiselt ladustatud ühenduseväline kaup tingimusel, et seda kaupa ei ole viidud tollijärelevalve alt ebaseaduslikult välja ja ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel;

Punktist on välja võetud mõiste "tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduur" ja seega maksustatakse kõik impordi maksustamisele järgnevad kaubatehingud võrdselt muu siseriikliku kaubatehinguga rakendades 18% käibemaksumäära.

9) ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ühenduse kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev ühenduse kaup, mis eksporditakse 15 päeva jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest.

10) Eesti Pangale võõrandatav kuld;

11) kuuenda direktiivi lisas J nimetatud kaup, kui see suunatakse viivitamata maksuladustamisele või on maksuladustatud (§ 44¹) ja tehinguga ei kaasne kauba maksuladustamise lõpetamine.

Lisas nimetatud kauba käive maksulaos (või muus tollipoolt aktsepteeritud kohas) on maksustatud nullmääraga, kuid eelduseks on, et kaupa ei viida tehingu tulemusena maksulaost välja. Lubatud on ajutine kauba väljatoimetamine, kuid ainult maksuhalduri loal (vt ka KMS § 441). Nullmääraga maksustatakse ka selline kauba käive, kus tehingu tulemusena paigutatakse kaup viivitamatult maksuladustamisele, sealhulgas juba maksulaos asuva kauba toimetamine tehingu tulemusena teise maksulattu. Viimasel juhul on oluline, et kaup jääks pärast tehingu toimumist maksuladustamise režiimile.

Sõltumata paragrahvi 15 lõike 3 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendilise käibemaksumäära asemel maksuvabastust järgmistel juhtudel:
1) pärast ühenduse tolliseadustiku tähenduses eksportimist Eestisse tagasitoodud kauba asemel sellega sarnase kauba eksportimisel, kui asendatav kaup toodi Eestisse tagasi maksuvabalt KMS § 17 lõike 2 alusel;
2) Eestisse KMS paragrahvi 15 lõike 3 alusel nullprotsendilise käibemaksumääraga või KMS § 17 alusel maksuvabalt imporditud kauba eksportimisel.

KMS paragrahvi 15 lõike 3 punktides 5 ja 6 nimetatud juhtudel on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument komisjoni määrusega (EÜ) nr 31/96 aktsiisivabastuse kohta (EÜT L 8, 11.01.96, lk 11-15) kehtestatud käibemaksu- ja aktsiisivabastustõend.

 

0% määraga maksustatav käive. Teenused

Teenused, mille käive maksustatakse 0% määraga, on ära toodud käibemaksuseaduse § 15 lg 4.

Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste teenuste maksustatavast väärtusest:

1) teenus, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, välja arvatud juhul, kui KMS § 16 kohaselt on selle teenuse käive maksuvaba;

2) rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus;

3) rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus;

4) peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;

5) kehtetu alates 01.01.2006. Kullerposti teenus maksustatakse kaubaveoteenuse sätete alusel;

6) rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatav laev, või peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusse andmine või sellisel merelaeval või õhusõidukil kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusse andmine;

7) vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis, või paragrahv 15 lõike 3 punktides 1, 3-6 ja 10 nimetatud kaupa või lõike 4 punktides 2-4, 6, 9, 10, 12 ja 14 sätestatud teenust;

Nimetatud sätte alusel rakendatakse nullmäära vahendamisteenusele, mille käibe tekkimise koht on Eesti (vt KMS § 10). Eesti käibeks loetavale vahendamisteenusele rakendatakse nullmäära ühendusevälises riigis toimuvate tehingute vahendamisel ja enamike selliste tehingute vahendamisel, mille käibe tekkimise koht on Eesti, kuid mille maksustamisel rakendatakse siiski nullmäära.

8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis;

9) kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;

Teenuste maksustamisel rakendatakse nullmäära tulenevalt kuuenda direktiivi artikli 15 lõikest 13.

10) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;

Sätte aluseks on kuuenda direktiivi artikli 14 lõige i.

11) kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki;

12) töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja;

Säte põhineb kuuenda direktiivi artikli 15 lõikel 3 ja hõlmab näiteks töötlemisteenust seestöötlemise tolliprotseduuril, aga ka iga muud situatsiooni, kus sätte rakendamise tingimused (kauba Eestisse toimetamine ja teenuse osutamisele järgnev eksport) on tõendatud.

13) Eestis osutatav kaubaveoteenus, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu, või reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa;

14) teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile.

Nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist tõendatakse teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente.

KMS paragrahvi 15 lõike 4 punktis 14 nimetatud juhtudel on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument komisjoni määrusega (EÜ) nr 31/96 aktsiisivabastuse kohta (EÜT L 8, 11.01.96, lk 11-15) kehtestatud käibemaksu- ja aktsiisivabastustõend.

Sõltumata paragrahvi 15 lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendise käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit.

Seega on otseselt seaduses sätestatud, et kui isik on ennast teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreeritud ja osutab selle numbri all teenust, ei tule nimetatut käivet deklareerida Eestis esitavas käibedeklaratsioonis ei maksustatava ega ka maksuvaba käibena.

Kaubad, mille käive maksustatakse 0 % määraga, on ära toodud käibemaksuseaduse § 15 lg 3.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes