09.07.2009 Neljapäev

Kaubandusliku loterii korraldamise, tingimuste ja teabe avaldamise juhend

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
1. Pädevus – Hasartmänguseaduse (edaspidi HasMS-i) § 66 lg 3 alusel on Maksu- ja Tolliametil õigus anda juhendeid hasartmängude korraldamisega seotud kohustuste ühetaoliseks täitmiseks. Juhend on kooskõlastatud Tarbijakaitseametiga, kellel on Tarbijakaitseameti põhimääruse § 14 lg 10 kohaselt õigus anda oma pädevuse piires välja soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate tarbijakaitsealaste nõuete järgimiseks.
 
2. Eesmärk ja kohaldamisala – Juhendi eesmärgiks on kaubandusliku loterii korraldamisega seotud kohustuste ühetaoline täitmine korraldajate poolt. Käesolev juhend sätestab nõuded ja tingimused kaubanduslike loteriide korraldamiseks, mille võidufond ületab 10 000 eurot. Samuti on juhend soovituslik materjal siis, kui kaubandusliku loterii võidufond on alla 10 000 euro.
 
3. Seadusandlus Hasartmänguseadus, hasartmängumaksu seadus, reklaamiseadus, tarbijakaitseseadus ja kaubandustegevuse seadus.
 
4. Kaubanduslik loterii ja korraldamise koht
 
4.1. Kaubanduslikku loteriid käsitatakse hasartmänguseadusest tulenevalt ehk kaubanduslik loterii on kauba või teenuse pakkuja poolt kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse või nende pakkuja reklaamimiseks korraldatav klassikaline või kiirloterii.
 
4.2. Kuivõrd kaubanduslik loterii on hasartmäng, siis kaubanduslikus loteriis osalemise tingimuseks on mängija poolt panuse tegemine, mängu tulemusel võib mängija saada võidu ning mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega. Seega on tegu hasartmänguga (sh kaubandusliku loteriiga), kui mängus esineb kolm põhi tunnust: panus, võit ja juhuslikkus. Kui üks neist puudub, siis on tegemist meelelahutusega.
 
4.3. Kaubandusliku loterii korraldamise mängukohana käsitatakse kohta, sh kauplust ja kaubandusliku loterii korraldaja veebilehte, mille kaudu võimaldatakse tarbijale kaubanduslikus loteriis osalemine. Vaid eelnevalt nimetatud kohtades on lubatud korraldada ja reklaamida korraldatavat kaubanduslikku loteriid.
 
4.4. Kaubanduslikus loteriis osaleja ehk mängija peab olema füüsiline isik ning korraldaja ei tohi sõlmida mängijaga krediidilepingut panuse tegemise võimaldamiseks ega võimaldada mängijal mängukohas krediidilepingu sõlmimist teise isikuga.
 
5. Teadlikkus ja panus
 
5.1. Panust käsitatakse HasMS-i § 2 lg 2 mõistes, koostoimes § 47 lõikega 1. Panus on mängus osalemise eest tasutud rahasumma või hasartmängus osalemise õiguse saamise eesmärgil võetav rahaliselt hinnatav kohustus. Panuseks ei peeta tasu kommunikatsioonivahendite kasutamise eest, kui see ei laeku hasartmängukorraldajale ega ületa sellise kommunikatsioonivahendi kasutamise eest tavaliselt tasutavat summat. Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus omandatakse koos kauba või teenuse omandamisega.
 
5.2. Eeldatakse, et panus sisaldub kauba või teenuse hinna sees ning ostmise hetkel või vahetult pärast ostu sooritamist peab tarbija olema teadlik kaubandusliku loterii toimumisest.
 
5.3. Kui ostjal ei olnud võimalik ostu sooritamise hetkel või vahetult pärast ostu sooritamist teada asjaolu, et tulevikus toimub ostjate vahel võidu loosimine, siis eeldatakse, et puudus panus ja tegemist ei ole kaubandusliku loteriiga.
 
6. Täiendavad varalised kohustused
 
6.1. Täiendavate varaliste kohustuste võtmise nõudmine kaubanduslikus loteriis osalejalt on keelatud (HasMS-i § 47 lg 1).
 
6.2. Täiendavaks varaliseks kohustuseks ei loeta:
 • tavatariifse kommunikatsioonivahendi kulu ehk kulu, millelt kaubandusliku loterii korraldaja ei teeni tulu
 • eritariifse kommunikatsioonivahendi kulu, kui see on pakutud alternatiivse võimalusena tasuta registreerumisele, tingimusel, et olemas on seos kauba või teenuse ostmisega ja alternatiivse võimaluse valinutel ei tohi olla eeliseid ülejäänute ees

7. Võit ja võidufond
 
7.1. Võit on hasartmängu tulemusena saadud mängija õigus omandada raha või muu hüve, millel on rahaliselt hinnatav väärtus.
 
7.2. Võidufond on hasartmängu tulemusel mängijatele antavate võimalike võitude rahaliste väärtuste summa. Kui võidufondi kuulub asi või varaline õigus, lähtutakse võidufondi arvutamisel asja või varalise õiguse harilikust väärtusest.
 
7.3. Kaubandusliku loterii võidufond võib olla kuni 100 000 eurot.
 
8. Kaubandusliku loterii korraldaja registreerimine
 
8.1. Kaubandusliku loterii korraldaja on kohustatud enne kaubandusliku loterii korraldamise alustamist registreerima end kaubandusliku loterii majandustegevuse registris (HasMS-i § 48 lg 1). Registreerimistaotlus tuleb esitada mõistliku aja jooksul enne kaubandusliku loterii korraldamist posti teel Põhja maksu- ja tollikeskuse aadressil Endla 8, 15177 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil pohjaemta.ee. Registreerimistaotluse vorm ja juhend asuvad majandustegevuse registri kodulehe (http://mtr.mkm.ee/) rubriigis Taotluste vormid.
 
8.2. Alla 10 000 euro väärtuselise võidufondiga kaubanduslikku loteriid ei registreerita majandustegevuse registris, kuna sellisel juhul ei kuulu hasartmänguseaduse nõuded kohaldamisele. Samas on siiski tegemist hasartmänguga, kui mäng vastab käesoleva juhendi punktis 4.2 nimetatud tingimustele (vt ka HasMS-i § 2 lg 5 p 4).
 
9. Kaubandusliku loterii korraldamise mängureeglid ehk tingimused 
 
9.1. Mängureeglid peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet (HasMS-i § 47 lg 3):
 • kaubandusliku loterii korraldaja ärinime, olemasolu korral registrikoodi ja kontaktandmeid (aadressi, telefoni, e-posti)
 • kaubandusliku loterii korraldamise aega (algus- ja lõpukuupäeva)
 • võidufondi suurust
 • väljaantavate võitude andmeid (võitude loetelu ja rahalisi väärtuseid)
 • mängu kirjeldust, sh osalemise tingimusi ja korda
 • juhul, kui kaubanduslik loterii on kiirloterii, siis piletite tiraaюi
 • klassikalise loterii puhul tulemuste selgitamise ja avalikustamise aega, kohta ning korda
 • võidu saamise tõenäosust või selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu suuruse määratlemise reegleid
 • võitude väljaandmise kohta, korda ja lõpptähtaega
 • teavet võitjatest teavitamise kohta
 • teavet osaleja andmete kasutamise (võitjate avalikustamise) kohta
 • võitude väljaandmise kohta või viisi, korda ja tähtaega
 • lisainformatsiooni saamise võimalusi (veebiaadressi, telefoni, kaupluseid)
 • mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega

9.2. Mängureeglid peavad olema kinnitatud kaubanduslikku loteriid korraldava isiku juhatuse otsusega. Mängureegleid võib muuta üksnes Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul.
 
9.3. Mängureeglid peavad olema mängukohas nähtaval või need tuleb esitada viivitamata mängija nõudmisel.
 
10. Kaubandusliku loterii tingimuste kohta teabe avaldamine
 
10.1. Kaubandusliku loterii tingimuste ehk mängureeglite täistekst peab olema osalejale kättesaadav. Kaubanduslikus loteriis osaleva kauba või teenusega peab kaasas olema kirjalik teave, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
 • kaubandusliku loterii nimetust, korraldaja nime, aadressi ja telefoninumbrit ning võimalusel MTR-registreeringu numbrit
 • võitude väljaandmise kohta (kohti) ja tähtaega
 • klassikalise loterii puhul lisaks võitjate selgitamise aega ning kordumatut koodi või arvusid, millele mängija on teinud panuse
 • kiirloterii puhul lisaks loteriipiletite üldarvu korraldatavas loteriis ja võiduga piletite arvu võitude lõikes, kusjuures korraldaja ei tohi mõjutada võiduga piletite paiknemist tiraaюis

10.2. Teabe avalikustamist kaubandusliku loterii tingimuste ja võitude kohta ei käsitata reklaamina juhul, kui see vastab järgmistele nõuetele:
 • esitlus ei tohi olla provokatiivne, mis tähendab, et teave tuleb edastada võimalikult neutraalselt
 • esitleda tuleb kas mängureeglite täisteksti või miinimumosa sellest, mis on kaubandusliku loterii nimetus ja tingimuste täistekstiga tutvumise koht
 • kaubandusliku loterii nimetus ei tohi sisaldada üleskutset osaleda kaubanduslikus loteriis

11. Kaubandusliku loterii reklaamimine
 
11.1. Kaubanduslikule loteriile kui hasartmängule (st nii kaubanduslikule loteriile, mille võidufond on kuni 10 000 eurot kui ka üle 10 000 euro, vt HasMS-i § 2 lg 5 p 4 ja § 6) kehtivad reklaamiseaduse (edaspidi RekS-i) § 21 sätestatud nõuded.
 
11.2. Reklaam on lubatud (RekS-i § 21 lg 1):
 • kaubandusliku loterii korraldamise kohas
 • rahvusvahelisel reisijate veol kasutatava vee- ja õhusõiduki pardal ja rahvusvahelist reisijate liinivedu teenindava lennuvälja ja sadama reisiterminali hoones
 • korraldaja kodulehel

11.3. Reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda kaubanduslikus loteriis (RekS-i § 21 lg 3).
 
12. Kaubandusliku loterii maksustamine
 
12.1. Vastavalt hasartmängumaksu seaduse (edaspidi HasMMS-i) § 1 lg 1 p-le 3 maksustatakse (alates 1. juunist 2009) hasartmängumaksuga kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot. Alla 10 000 euro väärtuselise võidufondiga kaubandusliku loterii korraldamisel võidufondi hasartmängumaksuga ei maksustata.
 
12.2. Kaubandusliku loterii korraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks (HasMMS-i § 4 lg 1). Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.
 
12.3. Hasartmängumaksu määr on 18% kaubandusliku loterii korraldamise võidufondist (HasMMS-i § 6 p 5).
 
12.4. Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes