TRK 1140x140 ee gif
30.07.2009 Neljapäev

Materiaalne vastutus

Kuidas Töölepingus vormistada töötaja materiaalne vastutus, et oleks reaalselt võimalik nõuda hüvitist kahju tekitamise korral?

VASTUS:

Kehtiva töölepingu seaduse kohaselt, kui töötaja on töölepingut tahtlikult rikkunud, vastutab ta rikkumise tagajärjel kogu tööandjale tekitatud kahju eest. 

Kui töötaja on töölepingut rikkunud hooletuse tõttu, vastutab ta tööandjale tekitatud kahju eest ulatuses, mille määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks. Hüvitist vähendatakse tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra. Töölepingu täitmisel järgitav hoolsuse määr, mille järgimata jätmise korral töötaja vastutab lepingu rikkumise eest, määratakse tema töösuhte järgi, arvestades tööandja tegevuse ja töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, ametialaseid teadmisi, mida nõutakse töö tegemiseks, samuti töötaja võimeid ja omadusi, mida tööandja teadis või teadma pidi. Selleks, et oleks kergem rakendada eelnimetatud sätteid, on mõistlik töölepingus võimalikult täpselt määratleda töölepingu täitmisel järgitavat hoolsuse määra. Vastutus nii tahtliku kui ka hooletuse tõttu rikkumise korral tuleneb seadusest.  

Kehtiva töölepingu seaduse kohaselt on võimalik sõlmida varalise vastutuse kokkulepet, millega töötaja võtab sõltumata süüst vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest. Oluline on siinjuures meeles pidada seda, et varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see on sõlmitud kirjalikult, on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud, töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil, on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris ning tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist. 

Arina Kouzova, jurist

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes