22.03.2018 Neljapäev

Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus Esile tõstetud

Olen tööandja ning sain mitu kirja kohtutäiturilt, mis on seotud töötaja sissetuleku arestimisega. Sain ka sunniraha hoiatuse. Arestimisaktis on kirjas, et sissetulekut ei arestita, kui see on väiksem kui kuupalga alammäär. Aga kui see on kuupalga alammääraga võrdne? Kuidas ma pean tegutsema, kui töötaja saab miinimumpalka? Kas tohib kinni pidada kohtutäituri nõutud summasid?  Töötaja on rahvusvaheline autojuht ja saab ka päevaraha. Kas päevaraha loetakse ka sissetulekuks?

Piret Pallo, juhtivpartner
Piret Pallo, juhtivpartner Foto: Advokaadibüroo LMP

Vastab Piret Pallo, Advokaadibüroo LMP: Kohtutäituri esitatud sunnirahahoiatus tuleneb eelduslikult sellest, et Te ei ole kohtutäiturile andnud  teavet, mida olete kohustatud andma. See on sätestatud täitemenetluse seadustiku (edaspidi – TMS) § 26 lg s 2: "Kohtutäituril on õigus pöörduda täitemenetluseks vajaliku suulise ja kirjaliku teabe saamiseks kolmanda isiku poole, sealhulgas nõuda andmeid võlgniku elu- või asukoha ning kontaktandmete kohta, kui on alust arvata, et kolmas isik sellist infot omab. Kohtutäituril on õigus nõuda täitemenetluseks vajalikke andmeid võlgniku tasunõude ja muude hüvede kohta võlgniku tööandjalt ja teistelt võlgniku suhtes kohustatud isikutelt. Kolmas isik on kohustatud andmeid esitama, välja arvatud juhul, kui tal on seaduse alusel õigus andmete esitamisest keelduda".

Ning TMS-i § 261 lg 1 p 1 sätestab, et kohtutäitur teeb otsuse kohustuse täitmiseks ning sunniraha määramise hoiatuse TMS-i §-s 26 sätestatud kohustuse täitmata jätmise korral teavet andma kohustatud isikule.

TMS-i § 132 lg 1 kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Nimetatud paragrahvi on Riigikohus oma lahendi punktis 15 tsiviilasjas nr 3 2 1 62 15 tõlgendanud järgmiselt: "Seega tuleb ka TMS-i § 131 lg 2 kohaldamise korral vähemalt üldjuhul arvestada TMS-i §-s 132 arestimisele seatud piirangutega, sh jätta § 132 lg 1 alusel arestimata summa, mis vastab ühe kuu eest ettenähtud palga alammäärale."

Seega juhul kui töötaja palk vastab ühe kuu palga alammäärale ehk on sellega võrdne, seda arestida ei tohiks.

TMS-i § 130 lg 11 kohaselt loetakse sissetulekuks eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loovustasu või rahaliselt hinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega.

Seega loetakse töötaja päevaraha samuti töötasuks.

Antud juhul oleks kõige parem variant anda kohtutäiturile tema poolt nõutud informatsioon töötaja kohta, siis selgub eelduslikult ka edasine täitemenetluse käik.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes