Küsimused-vastused: Audit

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kas 31. detsembri bilansis olevat võlgnevust töövõtjatele tuleb näidata brutosummas (arvestatud detsembrikuu töötasu, väljamakse jaanuaris) või netosummas (arvestatud detsembrikuu töötasu, sellest kinnipeetud maksud kajastada muu viitvõlana)?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Millisel bilansireal, kas lühi- või pikaajaliste nõuete osas ning kuidas oleks õige kajastada maksuametile makstud aktsiisilao tagatist? Tagatis muutub EMTA otsuse kohaselt, suureneb või väheneb (nt korra aastas), kuid mingi summa on seal alati.

Vastab Donoway Assurance’i vandeaudiitor Darja Roos:

Kas on õige, kui ettevõte kajastab vara, mida ei ole kasutusele võtnud ja mille summa on alla põhivara arvelevõtmise määra väheväärtusliku inventarina varude all. Kas 2011. aasta aruandesse tuleb sellisel juhul lisada uus rida?

Vastab Donoway Assurance audiitor Darja Roos:

Missugustel kasumiaruande kirjetel (skeem 2) kajastatakse erisoodustused ja nendelt arvestatud maksud (KM, TM, SM)? Kas on õige kajastada erisoodustuse kulud (näiteks 50% mobiiltelefoni arvest koos käibemaksuga) kirjel „Üldhaldus“ ning sellelt erisoodustuselt arvestatud maksud kirjel „Muud ärikulud“?

Ettevõte ostis auto ja rentis selle endale tagasi kasutusrendi lepingu alusel. Auto osteti tegelikult müügiks ja seisab laos. Kuidas oleks õigem seda tehingut kajastada? Kas on õige, kui auto võetakse lattu ja kajastatakse kasutusrenti kapitalirendi tingimustel. Lühi- ja pikaajalised kohustused: kas intressid peaks sellisel juhul lisama lao hinnale? Kas aruandes peab need kuidagi eraldi välja tooma? Ka juhul, kui kasutusrent on kajastatud kapitalirendina?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:
Kas ettevõtte hindamise kulud tuleb kasumiaruandes kajastada real „Muud ärikulud”?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos

Firma X soetas 2009. aastal põhivara summas 11 635 krooni (743,61 eurot). Põhivara arvestus toimub lineaarse meetodi järgi, amortisatsiooni periood on viis aastat ja amortisatsioonimäär 20% aastas ning jääkmaksumus 0. Igakuine amortisatsiooni summa on 12,39 eurot ja selle aasta lõpu seisuga on amortiseerida vaja veel 223,12 eurot.
Praegu nimetatud põhivara kasutamist hinnates on võimalik seda kasutada ka pärast viit aastat, kui raamatupidamislik amortisatsiooni arvestus on läbi.

Seega, kuidas oleks õigem:
1) Kas jätkata põhivara arvestust praegusel meetodil, kuni viis aastat saab läbi ja pärast seda kajastada põhivara bilansiväliselt kui ettevõtte tegevuses kasutatavat vara?
2) Uurida järgmise aasta alguses, mis võiks olla antud seadme turuväärtus 2013. aastal. See turuväärtus jätta jääkmaksumuseks ning arvutada järelejäänud aastatele uus amortisatsioonikulu. Kui amortisatsiooniperioodi lõpus selgub, et põhivara kasutatakse edasi, siis teha uus korrigeerimine ja amortisatsiooni edasi arvestada.
Kui valida teine variant, siis milliseid raamatupidamislikke dokumente peaks vormistama, millised lausendid koostama ja kuidas kajastada aastaaruandes?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Osakapitali ei ole teise osaniku tõttu võimalik 2011. aastal eurodesse vormistada. Kuidas kroonides registreeritud osakapitali kajastatakse 2011 majandusaasta aruandes?

Vastab Donoway Assurance vandeaudiitor Darja Roos:

Selle aasta juulis osales meie firma Läti firma loomises. Meie ettevõte kandis Läti firma osakapitali 1400 LVL-i, mis moodustas 2/3 summast. Läti firma tegeleb ehitusega. Vajaduse korral on meie firma valmis andma Läti firmale intressidega laenu äritegevuse alustamiseks. Ühistegevust kahe firma vahel ei ole ette nähtud. Siit küsimus: Kas meie firma jaoks on Läti firma näol tegemist tütarfimaga? Kas 2011. a kohta tuleb koostada konsolideeritud bilanss?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance maksukonsultant:

 

Ettevõtte on avanud filiaali Eestis. Kuidas pidada filiaali arvestust – kas selleks on olemas mingi juhend? Kuidas teha pangaülekandeid nn emaettevõttelt filiaali? Kas filiaali jaoks on vaja põhikapitali? Kus kohas saaks tutvuda vastavate nõuetega?

Vastab Aleksei Kuznetsov, Donoway Assurance auditi projektide juht:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes