Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» muutmine
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete,kohustuste arvestusse kandmise,tasumise ja tagastamise kord
Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» muutmine