Tööõigus ja tööturg https://www.rup.ee Wed, 18 Sep 2019 19:07:55 +0300 et-ee Ärge unustage ajutist töötajat pärast lepingu lõppemist tööle! https://www.rup.ee/uudised/tooturg/arge-unustage-ajutist-tootajat-parast-lepingu-l-ppemist-toole https://www.rup.ee/uudised/tooturg/arge-unustage-ajutist-tootajat-parast-lepingu-l-ppemist-toole Kristel Tiits, juhtiv õigusnõustaja

Suvel palkavad paljud ettevõtted ajutist tööjõudu kas töökoormuse suurenemise tõttu või puhkusel olevate kolleegide asendamiseks. Ajutiste töötajatega sõlmitakse tavaliselt tähtajalised töölepingud, kuid nende puhul on oluline tähele panna erisusi võrreldes tähtajatu lepinguga. Näiteks kui tähtajalise lepinguga töötaja jätkab töötamist ka pärast lepingu lõppemist ja tööandja sellele tähelepanu ei pööra, muutub leping viie päeva pärast automaatselt tähtajatuks.

Vaatame esmalt üle, millisel juhul võib tähtajalise töölepingu sõlmida. Seda saab teha kahel juhul, kui esineb üks kahest järgnevast mõjuvast põhjusest:

  • Töö on ajutine ja määratud tähtajaga. Näiteks palkab põllumajandusettevõte täiendavat tööjõudu saagikoristuse ajaks või vajab restoran suviseks tipphooajaks juurde ettekandjaid, et suuta teenindada rohkem kliente.
  • Vaja on asendada ajutiselt äraolevat töötajat. Näiteks palgatakse lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks ajutine töötaja.

Tähtajalise lepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks

Tähtajalise töölepingu minimaalset kestust seadus ette ei näe, nii et lepingu võib sõlmida ka üheks-kaheks päevaks. Maksimaalselt võib tähtajalise lepingu sõlmida viieks aastaks. Tähtajaline leping lõpeb tähtaja saabumisel ja tööandjal ega töövõtjal ei ole vaja ülesütlemise avaldust teha.

Kindlasti peab arvestama sellega, et kui tähtajalise lepinguga töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, muutub leping automaatselt tähtajatuks. Välja arvatud siis, kui tööandja palub töötamise lõpetada viie tööpäeva jooksul arvates ajast, millal ta sai teada, et töötaja jätkab töötegemist ka pärast lepingu lõppemist. Kui aga tööandja soovibki, et inimene pärast lepingu lõppemist edasi tööle jääks, siis tuleb vormistada olemasoleva tähtajalise lepingu lisa, kus määratakse uus tähtaeg, või siis sõlmida uus leping ning vajalikud muudatused vormistada ka töötamise registris.

Katseaeg kehtib ka ajutisele töötajale

Tähtajalise lepinguga töötavale inimesele kohaldub ka katseaeg. Pikema lepingu puhul on see maksimaalselt neli kuud, nagu ka tähtajatu lepingu puhul. Kui aga tähtajalise lepingu kestus on lühem kui kaheksa kuud, siis ei tohi katseaeg ületada poolt lepingu kestusest. Näiteks kui tähtajaline leping on sõlmitud kolmeks kuuks, ei või katseaeg olla pikem kui 1,5 kuud.

Mida teha, kui töö saab enne lepingu tähtaega otsa?

Oletame, et tähtajaline leping on sõlmitud kolmeks aastaks projekti elluviimiseks, aga juba teise aasta lõpuks on projekt valmis. Kui tööandja soovib nüüd tähtajalise lepinguga töötaja koondada, peab ta arvestama, et koondamise korral tuleb töötajale maksta ühe kuu hüvitise asemel terve ühe aasta palga suurune hüvitis, sest lepingu tähtaeg saabub alles ühe aasta pärast ja töötajal on õigustatud huvi saada tasu kuni tähtaja saabumiseni.
Ilmselt on see tööandja jaoks ebamõistlikult suur väljaminek ja tasub otsida teisi võimalusi. Näiteks võib töötajale pakkuda järelejäänud aastaks teist tööd, kuid kui see on senisest tööst väga erinev, ei pruugi töötaja pakkumist vastu võtta. Samuti võib kaaluda poolte kokkuleppel olemasoleva lepingu muutmist, näiteks võib muuta töösuhte tähtajatuks. Seegi eeldab, et ettevõttel on töötajale sobivat tööd pakkuda.

Kui see pole võimalik, siis on tööandja käed seotud, sest tema jaoks on ainuke võimalus tähtajalist töölepingut ennetähtaegselt lõpetada siis, kui töötaja ei saa tööga hakkama, tema tervis ei luba töötamist jätkata, ta on viibinud tööl joobeseisundis või kuritarvitanud tööandja usaldust (töölepingu seaduse § 88, mis käsitleb töölepingu erakorralist ülesütlemist tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel).

Juhul kui töötaja soovib tähtajalise töölepingu enne tähtaega lõpetada, siis peab ta seda tegema erakorraliselt, sest tööandjal on samuti õigustatud ootus, et tal on konkreetseks perioodiks töötaja olemas. Töötajal võib olla võimalik toetuda näiteks töölepingu seaduse §-le 91, mis käsitleb töölepingu erakorralist ülesütlemist töötaja poolt näiteks tööandja poolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (oluline hilinemine palgamaksmisel, ebaväärikas kohtlemine), või töötaja tervisest tuleneval põhjusel. Siin võib tegemist olla nii töötaja enda tervise olulise halvenemisega või siis vajadusega hakata hooldama haiget pereliiget.

Erandina on lubatud tähtajatut töölepingut töötajal korraliselt lõpetada enne tähtaega, kui tööleping on sõlmitud teise töötaja asendamise ajaks. Seega võib lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja töölepingu üles öelda korraliselt teatades sellest ette 30 kalendripäeva.

Nagu eeltoodust näha, on tähtajalise töölepingu sõlmimisel oluline teada kõiki töölepingu seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi, et mitte leida end ühel hetkel keset kulukat töövaidlust.

Allikas: Grant Thornton
]]>
karin@forefgfghfhgfhgfhgfstline.ee (Dmitri) Tööturg Wed, 03 Jul 2019 10:54:50 +0300
Kas ajutist töötajat peab ka juhendama ja välja õpetama? https://www.rup.ee/kusimused-vastused/tooinspektsioon/kas-ajutist-tootajat-peab-ka-juhendama-ja-valja-petama https://www.rup.ee/kusimused-vastused/tooinspektsioon/kas-ajutist-tootajat-peab-ka-juhendama-ja-valja-petama Kas ajutist töötajat peab ka juhendama ja välja õpetama?
Suvel on meie kohvikus tööd rohkem ning soovime võtta ajutiselt tööle mõne abitöölise kööki ja paar ettekandjat. Nad teevad lihtsat tööd maksimaalselt paar kuud, kas siis nende tööle võtmiseks on lihtsamad reeglid? Kas neid ei pea nii põhjalikult juhendama ja välja õpetama?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Hoolimata töösuhte pikkusest peab tööandja uuele töötajale korraldama juhendamise ja väljaõppe. Vastasel juhul ei oska töötaja paraku tööd endale ja teistele ohutul viisil teha ning õnnetused on kerged juhtuma.

Ajutistele töötajatele tuleb sarnaselt teiste töötajatega korraldada esmalt juhendamine, st tutvustada ohutusjuhendeid tehtavate tööde ja kasutatavate töövahendite koha. Peale juhendamist määrake kogenud töötaja, kes uut töötajat välja õpetama hakkab. Oluline on, et väljaõpetajaks määratud töötaja peaks ise ohutusreeglitest kinni ning tal oleks piisavalt aega ja kannatlikkust uut inimest õpetada. Väljaõppe pikkus sõltub sellest, kui keeruline ja ohtlik töö on ning kas töötajal on samalaadse töö tegemisel kogemusi. Ehk iga kord tuleb eraldi hinnata, kui pikka väljaõpet töötaja vajab ning millal saab töötaja tööle lubada.  Tööle lubatakse töötaja siis, kui tööandja on veendunud, et töötaja oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada.

Registreerige nii juhendamise läbiviimine kui väljaõppe korraldamine kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Töötaja kinnitab juhendamise ja väljaõppe läbimist samal moel. Registreerimine on vajalik, et tööandja saaks pärast vajadusel tõestada, et ta on töötajale nii juhendamise kui väljaõppe korraldanud.

]]>
karin@forefgfghfhgfhgfhgfstline.ee (Dmitri) Tööinspektsioon Mon, 10 Jun 2019 11:02:41 +0300
Riigikogu lihtsustas ajutisest töötamisest teavitamise menetlust https://www.rup.ee/uudised/tooturg/riigikogu-lihtsustas-ajutisest-tootamisest-teavitamise-menetlust https://www.rup.ee/uudised/tooturg/riigikogu-lihtsustas-ajutisest-tootamisest-teavitamise-menetlust Riigikogu lihtsustas ajutisest töötamisest teavitamise menetlust

Riigikogu lihtsustas eile ajutisest töötamisest teavitamise menetlust, mille inimene peab läbima, kui ta soovib välisriigist tulles asuda Eestis ajutiselt töötama välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetlust läbimata.

Muudetud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse järgi piisab edaspidi teatises töövaldkonna ja inimese kontaktandmete märkimisest, teatas BNS-ile Riigikogu pressiesindaja.

Teatis tuleb nüüdsest esitada enne ajutiselt töötama asumist, kuid selleks ei nähta enam ette konkreetset tähtaega.

]]>
ruper@rup.ee (Ruper) Tööturg Thu, 22 May 2014 09:19:51 +0300