Seminar

Andmekaitse reform: mida oodata?

Isikuandmete kaitse üldmäärus
– ettevalmistused algasid EILE

20 aprill, Kiriku 6, Tallinn
REGISTREERU

Tutvustus

Alates 25. maist 2018 on Euroopa Liidu liikmesriikides täitmiseks kohustuslik uus isikuandmete kaitse üldmäärus, mille eesmärk on ühtlustada isikuandmete kaitse regulatsioone liikmeriikides ning kaasajastada täna kehtivaid põhimõtteid.

Üldmäärus sätestab palju uusi nõudeid, millega peavad arvestama kõik ettevõtjad, kes mingilgi moel isikuandmeid töötlevad ning näeb ette ranged karistused nõuete järgimata jätmisel.

Seminari eesmärk on tutvustada üldmääruse olulisemaid põhimõtteid ja muudatusi, millega ettevõtted peaksid arvestama ja anda praktilisi nõuandeid, mida ettevõtja peaks tegema, et üldmääruse täitmiseks valmis olla.

Lektorid

Marit Savi
Marit Savi
Advokaadibüroo TARK
Tanel Tark
Tanel Tark
Advokaadibüroo TARK
Lada Riisna
Lada Riisna
Advokaadibüroo TARK

AJAKAVA

14:00 – 14:30
MIS, MIKS, MILLAL?
 • Miks muutub?
 • Millal muutub?
 • Mis muutub?
 • Keda puudutab?
 • Kuidas alustada ettevalmistust?
14:30 – 15:15
ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED
 • Põhimõtted
  • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
  • Eesmärgi piirang
  • Võimalikult väheste andmete kogumine
  • Täpsus
  • Säilitamise piirang
  • Andmete turvalisus
  • Vastutavus (accountability)
 • Õiguslikud alused
  • Nõusolek
  • Lepingust tulenev vajadus
  • Seadusest tulenev kohustus
  • Õigustatud huvi
  • Muud
15:15 – 15:30
KOHVIPAUS
15:30 – 16:00
ANDMESUBJEKTI NÕUSOLEK JA TEMA ÕIGUSED
 • Kuidas küsida andmesubjekti nõusolekut nii, et see oleks kehtiv?
 • Millistele tingimustele peab andmesubjekti nõusolek vastama?
 • Andmesubjekti õigused: õigus tutvuda andmetega, õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“), andmete ülekandmise õigus, õigus andmete parandamisele, õigus andmete töötlemise piiramisele, õigus esitada vastuväiteid, jne.
16:00 – 16:30
VASTUTAV TÖÖTLEJA, VOLITATUD TÖÖTLEJA JA ANDMEKAITSE AMETNIK
 • Kes on vastutav töötleja, kes volitatud töötleja?
 • Vastutava ja volitatud töötleja peamised kohustused, vastutus, esindaja määramine.
 • Kellel on kohustus määrata andmekaitse ametnik?
 • Kes saab olla andmekaitseametnik ehk millistele nõuetele peab isik vastama?
 • Andmekaitseametniku roll ettevõttes.
16:30 – 17:00
KUIDAS VALMISTUDA?
 • Andmetöötluse kaardistamine
 • Andmetöötluse õiguslike aluste määramine
 • Andmesubjekti nõusoleku vajaduste tuvastamine
 • Andmekaitse mõjuhinnang
 • Muudatused andmetöötlusega seotud lepingutes, ärimudelites
 • Muudatused andmebaasides, infosüsteemides

REGISTREERIMINE

Hind 59 euro + KM
REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Ilma sanktsioonideta võib loobuda üritusel osalemisest 5-päevase ette hoiatamise ajaga. Tagastame teile tasutud summa 100% ulatuses.

Kui teatate loobumisest 3 päeva ette, tagastatakse teile 80% osalustasust.

Üritusel osalemisest loobumise korral vähem kui 48-tunnise etteteatamisega tasutud summat ei tagastata.

Toimumisaeg: 20 aprill 2017 a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn (Tööandjate maja)

Korraldaja: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)