Õppekorralduse alused ja koolitustingimused

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Litau Büroo OÜ (reg. kood 10956646) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Litau Büroo OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud raamatupidamisalaseid täiendkoolitusi aastaringselt avalike koolitustena. Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskalendrist ja ettevõtte kodulehe alamlehel „Koolitused“.

1.3. Õppetöö toimub aadressil Kiriku 6, Tallinn ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

1.6. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis, klientide vajadusest lähtuvalt on võimalikud ka õhtused ja nädalavahetustel läbiviidavad koolitusprogrammid.

1.9. Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud õppekava, kus on määratletud:

1.9.1. õppekava nimetus;

1.9.2. õppekavarühm;

1.9.3. õpiväljundid;

1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.9.6. õppe sisu;

1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;

1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Koolitusfirma kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, tööandja nimi, ametikoht, osaleja e-mail, kontakttelefon ja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub kodulehel asuva vormi kaudu, e-kirja ([email protected]) või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Litau Büroo OÜ kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel või hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ärajäämisel makstakse tasutud koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Litau Büroo OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu/koolituse arve.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolitusprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud või hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule pärast registreerumist e-posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

6.3. Üldjuhul tuleb koolituse eest tasuda enne koolituskuupäeva saabumist, vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasuda sularahas koolituse toimumise päeval.

6.4. Litau Büroo OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26 kuni 01. jaanuar 2016. Alates 01. jaanuar 2016 kaotatakse täiskasvanute hobikoolitusega seotud kulude tulumaksusoodustus.

7. Koolituste hinnad

7.1. Avalike koolituste hinnad leiate koolituskalendrist.

7.2. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi koos suupistega. Valitud koolitused sisaldavad lõunasööki.

7.3. Litau Büroo OÜ on käibemaksukohuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Litau Büroo OÜ kontaktisikut e-kirja teel.

8.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% koolituse tasust või on võimalik makstud õppetasu üle kanda teisele koolitusele.

8.3. Koolitusest loobumise teatamisel 5 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% koolituse tasust.

8.4. Koolitusest loobumise teatamisel 3 päeva enne koolituse toimumist või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata.

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

10. Tunnituse, tõendi väljastamine

10.1. Koolituse lõppemisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tunnistus või tõend. Tunnistuse või tõendi saamiseks tuleb õppekava läbida täies mahus. Tunnistuse hind on 10 €, lisandub 20% käibemaks. Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata talle uut tunnistust tõendit, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist. Tõendi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks. Eesti keeles toimuva koolituse tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks. Vene keeles toimuva koolituse tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks.

10.2. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust/tõendit ei väljastata.

Õppija õigused ja kohustused

10.3. Õppijal on õigus:

10.4. Õppija on kohustatud:

11. Lektorite kvalifikatsiooninõuded.

11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

12. Vaidluste lahendamise kord.

12.3. Litau Büroo OÜ ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Täiendav info:
tel 662 1679
[email protected]