Saata printerisse

Lubamatu väärteoprotokolli piiridest väljumine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-17-3969/37

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 21.03.2018. a otsus nr 4-17-3969/37

Asjaolud

Maakohtu otsusega tühistati politsei- ja piirivalveameti mootorsõidukite kokkupõrke tõttu koostatud väärteoprotokoll ja rahaline trahv, mille peale kohtuväline menetleja esitas kassatsioonkaebuse riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Väärteoprotokollist peavad nähtuma faktilised asjaolud hindamaks, kas süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused on täidetud.

2. Väärteomenetluse seadustiku § 62 lõike 2 punkti 1 kohaselt märgitakse protokolli ka teo toimepanemise aeg ja koht ning võimalikke kahtlusi aja või teo osas tuleb tõlgendada isiku kasuks.

3. Väärteoprotokollis nähtub toimepanemise aeg kas kindla ajahetke või ajavahemikuna. Süüteo toimepanemise koht määratakse kindlaks täpsusega, mille tulemusel mõistab süüdistatav tegu, milles teda süüdistatakse.

4. Kohtuväline menetleja ei tohi otsuses faktiliste asjaolude kindlakstegemisel väljuda väärteoprotokolli piiridest ega tuvastada asjaolusid, mis ei ole kirjas protokolli teokirjelduses. Piiridest väljumisega ei ole tegemist ebatäpsuse kõrvaldamisel aja või koha märkimisel teokirjelduses, kuid täpsustus ei tohi olla üllatusliku iseloomuga süüdistava jaoks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.