Saata printerisse

Lisatoetused kollektiivlepingu alusel

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-5143/42

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28.03.18 otsus nr 2-16-5143/42

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi tööõnnetusega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks, mille kohus rahuldas osaliselt, mõistes välja igakuise hüvitise ja mittevaralise kahju hüvitise. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille tulemusel tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osaliselt hagi osalise rahuldamata jätmise osas ning tegi uue otsuse. Hageja pöördus kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Kohtuotsusest peab nähtuma, miks on kohus jõudnud madalama astme kohtuga teistsugusele seisukohale. Samuti peavad olema märgitud õigusnormid, millele tuginedes teistsugusele otsusele jõutud on. Kui kohtuotsus sõltub lepingu tõlgendamisest, kuid kohus ei ole hinnanud lepingut võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 29 reeglite järgi, on kohus rikkunud otsuse põhjendamise kohustust.

2. Kollektiivlepingu seaduse (edaspidi KLS) § 4 lõike 2 kohaselt on kollektiivlepingu tingimused tühised, kui need on töötaja jaoks halvemad seaduses või muus aktis ettenähtust, välja arvatud, kui sellise kokkuleppe võimalus on ette nähtud seaduses. Kollektiivlepingu üheks peamiseks eesmärgiks võib pidada töötajate jaoks seaduses ettenähtust soodsamate tingimuste kehtestamist.

3. Kollektiivlepingus võib tööõnnetuse juhtumi korral lisaks mittevaralise kahju hüvitisele ette näha ka lisatoetusi. Mittevaralise kahju hüvitamist saab töötaja niigi nõuda VÕS-i § 134 alusel. Mittevaralise kahju hüvitamise eesmärgiga ei ole vastuolus, kui töötaja saab lisaks hüvitisele ka kollektiivlepinguga ette nähtud toetust.

4. Sarnaselt oleks elukindlustuslepingu korral selle lepingu järgi soodustatud isikul õigus nõuda kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustusandjalt kindlustushüvitist ning lisaks ka kahjuhüvitist kindlustusvõtja surma põhjustanud isikult VÕS-i § 129 alusel.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ühekordse toetuse rahuldamata jätmise osas ning saatis tühistatud osas asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.