Saata printerisse

Tasaarvestus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-84/24

Riigikohtu halduskolleegiumi 27.03.18 otsus nr 3-16-84/24

Asjaolud

Maksu- ja tolliamet (edaspidi MTA) vähendas koos maksuvõla tasumise korraldusega ettevõtte sisendkäibemaksu ning nõudis tagasi alusetult tagastatud maksusumma, mille ringkonnakohus tühistas. MTA kohustas ettevõtet tasuma täiendavat maksusummat, mille peale esitas ettevõte halduskohtule kaebuse, kuid mis jäeti rahuldamata. Ettevõte vaidlustas maksuotsuse halduskohtus, mille vaidlus on pooleli. Ettevõte esitas MTA-le taotluse kinnipeetud summa tagastamiseks, mille tulemusel tagastas MTA kinnipeetud summa, kuid jättis rahuldamata taotluse intresside tasumiseks. Ettevõte esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt. MTA pöördus kassatsioonkaebusega riigikohtusse.

Riigikohtu seisukohad

1. Maksukohustuslasele makstavat intressi reguleerib maksukorralduse seadus (edaspidi MKS) § 116. Tasaarvestuse aluseks võib olla ka maksuotsus. Tulenevalt MKS-i § 105 lõike 4 kohaselt toimub maksuotsusega määratud maksusumma tasaarvestamine maksukohustuslase tagastusnõudega 30 päeva möödudes haldusakti kättetoimetamisest. Kui maksuhaldus tasaarvestab isiku tagastusnõuded, kuid tasaarvestuste aluseks olev maksuotsus hiljem tühistatakse, puudub MKS-i § 105 lõikest 4 tulenev õiguslik alus tasaarvestuste tegemiseks.

2. Õigusliku aluseta tehtud tasaarvestuse puhul maksukohustuslasele intressi arvestamine ei ole vastuolus MKS-i § 116 tuleneva eesmärgiga ega anna isikule alusetut likviidsuseelist ning ei muuda isikule makstava intressi arvestamise ja tasumise kohustust sõltuvaks konkreetse maksumenetluse asjaoludest. Kui hiljem selgub, et maksukohustuslasel oli sõltumata maksuotsuse tühistamisest tasaarvestuse tegemise ajal või hilisemal ajal maksuvõlg, tuleb maksukohustuslasel sellelt MKS-i § 115 lõike 1 järgi tasuda intressi.

3. MKS-i § 116 lõike 1 eesmärk on hüvitada kahju, mis võib maksukohustuslasele tekkida juhul, kui maksuhalduri haldusakt on kohustanud isikut tasuma suuremat maksusummat, kui see on ette nähtud maksuseaduses. Võimalus täitmist tagavate toimingute sooritamiseks enne rahalise nõude või kohustuse määramist ei muuda õigusliku aluseta tehtud tasaarvestust õiguspäraseks ega muuda intressi maksmise kohustust.

4. Kui MKS-i § 116 lõiget 6 järgides on maksuhaldurile aluselt tasutud summa ja sellelt arvutatud intress tagastatud maksukohustuslase ettemaksukontole, on maksuhalduril võimalik seda tasaarvestada muude maksuhalduri hallatavate nõuetega. Kui maksukohustuslane on enne haldusakti kehtetuks tunnistamist või muutmist taotlenud alusetult tasutud summa ja intressi tasumist pangakontole, ei ole tasaarvestus ettemaksukontol võimalik.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu otsuse muutmata.