Saata printerisse

Asjaõiguslepingu näilisus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-16-9132/51

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 02.04.18 otsus nr 4-16-9132/51

Asjaolud

Maksu- ja tolliamet (edaspidi MTA) koostas isikutele väärteoprotokolli näilike tehingute abil skeemi loomise tõttu ning saatis maakohtule väärteoasja arutamiseks. Maakohtu otsusega lõpetati väärteomenetlus. MTA ja süüalused esitasid apellatsioonkaebused, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. MTA ja süüdistatavad esitasid riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukohad

1. Karistusseadustiku (edaspidi KarS) § 372 näeb ette karistuse tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav. Isikuid ei saa süüdistada KarS-i § 372 nimetatud süüteo kaastäideviijatena, kuivõrd see on võimalik üksnes isikute vahel, kes on iseseisvalt võimelised süüteokoosseisu kõiki tunnuseid realiseerima. Kui isik ei vasta KarS-i § 372 objektiivses koosseisus nõutavale erilisele isikutunnusele, milleks on tegevusloata isik, ei ole ka menetlusalustele isikutele väärteo kaastäideviimise omistamine võimalik.

2. Isegi kui asja omand antakse üle lühikeseks ajaks, ei muuda see asjaõiguslepingut näilikuks tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 89 lõike 1 mõttes. Asjaõigusleping võib olla tühine vastuolu tõttu heade kommetega, kui lepingu enda eesmärk on ühiskonnas valitsevate arusaamade järgi ebamoraalne ja taunitav. Asjaõigusleping võib olla TsÜS-i § 89 lõike 1 järgi näilik ka siis, kui pooled on kokku leppinud, et tehingu tegemisel tehtud tahteavaldustel ei ole avaldatud tahtele vastavaid õiguslikke tagajärgi. Asjaõiguslepingu näilisusest ei olene isikute vastutus KarS-i § 372 järgi.

3. Menetluskulud tuleb hüvitada, sõltumata sellest, kas menetluskulu kanti süüdistatava või mõne muu isiku arvel. Menetluskulu tuleb viimasel juhul välja mõista isikule endale, mitte õigusabiarve tasunud menetlusvälise isiku kasuks. Menetlusvälise isiku lepingust või lepinguvälisest võlasuhtest tulenev õigus nõuda kaitsjatasu hüvitamist on võimalik tsiviilkohtumenetluse korras.

Riigikohus jättis kohtuvälise menetleja kassatsiooni rahuldamata, rahuldas süüaluste kassatsiooni osaliselt ning jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata, asendades põhjendused väärteomenetluse lõpetamise osas.