Saata printerisse

Autoveoseaduse muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018005

Seadus võeti vastu 13.06.2018
Seadus jõustub 06.07.2018

Muudatustega lisatakse nõue, millega ELis liiklev ettevõtja kohustub tagama auto ja selle haagise õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise. Neid kohustusi peab täitma ka tasulisel sõitjateveol.

Kehtiva seaduse hea maine regulatsiooni täiendatakse viitega liiklusseaduse väärteokoosseisule, mis reguleerib sõidumeeriku või juhikaardi tahtlikku rikkumist.

Alates 2019. aastast hakatakse teekasutustasu maksmata jätmise eest tegema vedajale trahvi asemel mõjutustrahvi, mida karistusregistrisse ei kanta. E-toimikusse pannakse kirja mõjutustrahvi andmed, millele antakse õiguslik tähendus. Peale mõjutustrahvi võib kohaldada ka haldusmeetmeid, näiteks veoloa kehtetuks tunnistada.