Saata printerisse

Kinkelepingu tagasivõitmine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-7541/70

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 04.04.18 otsus nr 2-16-7541/70

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi võlgniku hagi õigeksvõtmise kehtetuks tunnistamiseks, korteriomandile uue omanikukande tegemiseks ning pankrotivarasse hüvitise väljamõistmiseks. Maakohus rahuldas hagi osaliselt, tunnistades kehtetuks hagi õigeksvõtmise, ning kohustas kostjat täitma hagis sätestatud tingimusi. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata, kuid muutis ja täiendas osaliselt maakohtu otsuse põhjendusi. Kostja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukohad

1. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 111 reguleerib kinkelepingu tagasivõitmist ning sätestab õiguse tunnistada kehtetuks ka müügi-, vahetus- või muu leping, kui poolte kohustuste ebavõrdsuse tõttu on ilmne, et sõlmitud lepingul on kas või osaliselt kinke iseloom. Kuigi PankrS § 111 lõige 3 laiendab sätte kohaldamisala ka muudele lepingutele, hõlmab säte siiski ainult mitmepoolseid tehinguid. PankrS § 111 lõikest 1 ega 3 ei tulene, et säte oleks kohaldatav ka menetlustoimingutele.

2. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 440 mõttes on hagi õigeksvõtmine ühepoolne kohtule esitatud avaldus, millega kostja tunnustab tema vastu esitatud nõuet, ning tegemist on menetlustoiminguga. Kuivõrd kostja tunnustab hagi õigeksvõtmisega tema vastu esitatud nõuet, on eelmainitud avaldus ka ühepoolne tahteavaldus ehk tehing tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 67 mõttes.

3. PankrS § 111 lõike 3 kohaldamisel tuleb teha kindlaks, kas tehingul võib olla osaliselt kinke iseloom ehk kas soorituse ja vastusoorituse väärtused võivad erineda suurusjärgu võrra. Hagi õigeksvõtmise korral ei ole aga võimalik soorituste väärtusi võrrelda.

4. Võlgniku avaldus hagi õigeksvõtu kohta võib olla tagasivõidetav PankrS § 110 alusel kui tehing.

5. Kostja avalduse kehtetuks tunnistamine ei tähenda hagi õigeksvõtu alusel tehtud kohtuotsuse kehtetuks tunnistamist, kuna teises kohtuasjas ei saa juba jõustunud kohtulahendit vaidlustada. Tagasi saab võita ja kehtetuks tunnistada vaid kohtule tehtud avaldust nõude tunnustamise kohta. Kui kohtuotsus on juba täidetud, on õigustatud poolel õigus nõuda otsuse alusel üle antu tagastamist PankrS § 119 alusel.

6. Kui kohus tunnistab tehingu tagasivõitmise korras kehtetuks, on PankrS § 119 lõike 1 järgi lähtekohaks, et teine pool peab tagasivõidetud tehingu järgi üleantud vara tagastama seisus, nagu see tehingu alusel teisele poolele kuulub. Ainuüksi keelumärgete kinnistusraamatusse kandmise tõttu ei saa väita, et saadu tagastamine oleks võimatu PankrS § 119 lõike 3 mõttes.

7. Kui mõttelise osa tagastamise asemel tuleb PankrS § 119 lõike 3 järgi hüvitada selle väärtus tehingu kehtetuks tunnistamise aja seisuga, tuleb saadu väärtuse hüvitamisel arvestada ka kinnisasja koormanud hüpoteeki.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule.