Saata printerisse

Vabade ametikohtade pakkumine koondamise korral

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-340/39

Riigikohtu halduskolleegiumi 27.03.18 otsus nr 3-16-340/39

Asjaolud

Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) vabastas isiku teenistusest koondamise tõttu, mille peale esitas isik halduskohtule kaebuse koondamise õigusvastasuse tuvastamiseks ja hüvitise väljamõistmiseks. Halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt tuvastades koondamisteate õigusvastasuse ning mõistis välja hüvitise. Asutus esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. PPA esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kehtivast õigusest ega senisest kohtupraktikast ei tulene reeglit, mille kohaselt peaks asutus ametnikule selgitama kindla ametikoha pakkumist ning põhjendama teiste ametikohtade pakkumata jätmist. Ametiasutusel on aga kohustus põhjendada ametikohtade pakkumata jätmist tagantjärele juhul, kui kohtumenetluses seatakse kahtluse alla koondamise õiguspärasus.

2. Kui ametiasutuses leidub vabu ametikohti, mida tööandja ei pea isiku jaoks sobivaks, peab asutus isiku taotlusel esitama vabade ametikohtade loetelu. Eelmainitu võimaldab koondataval kontrollida, kas asutus on püüdnud koondamist vältida ning nimetada ametikohad, mis isiku arvates talle sobivad. Kuigi ametikoha leidmine ja pakkumine on asutuse kohustus, ei välista see isiku aktiivsust sobiva ametikoha väljaselgitamisel. Koondatava poolt osutatud ametikohtade pakkumata jätmist peab põhjendama ametiasutus. Vabade ametikohtade loetelu esitamata jätmine ei too siiski kaasa koondamise õigusvastasust juhul, kui sobivad vabad ametikohad puudusid.

3. Politseiametnikule on kehtestatud erinõuded, millele vastamiseks peab isik tegema teatud soorituse või andma asutusele nõusoleku teatavate toimingute tegemiseks. Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 90 lõige 7 kohustab asutust tegema koondatavale konkreetset pakkumist, mitte nõudma ametnikult sooritust või saama temalt nõusolekut.

Riigikohus rahuldas Politsei- ja Piirivalveameti kassatsioonkaebuse, tühistas haldus- ja ringkonnakohtu otsused ning tegi uue otsuse kaebuse rahuldamata jätmise osas.