Saata printerisse

Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/105012018001

Seadus võeti vastu 21.12.2017
Seadus jõustub 01.02.2018

Seaduse eesmärk on tõsta keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust. Seadusega määratakse katastri volitatud töötlejaks keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT).

Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90% infotehnoloogial, millest tulenevalt on riigi põhiregistrite pidamisel vastutuse jagunemine oluline. Selleks et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses maa-ameti ja KEMIT-i vahel, sätestatakse seaduses täpne pädevus kummagi asutuse infosüsteemide pidamisel.

IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesanne on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust