Saata printerisse

Nõude üleminek käendajale

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-15-2873/51

Riigikohtu 20.09.2017 lahend nr 2-15-2873/51

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja vastu kinnistusraamatu kannete muutmiseks tahteavaldusi andma kohustamiseks. Maakohus rahuldas hagi osaliselt, kohustades kostjat andma nõusolek jagada ühele kinnistule kantud hüpoteek ja kanda samale järjekohale sisse kaks osahüpoteeki ning teisele kinnistule kantud hüpoteek ja kanda senise hüpoteegikande asemele kaks samal järjekohal olevat osahüpoteeki. Kostja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, mille kohus rahuldas, tühistades osaliselt maakohtu otsuse ja jättis hagi rahuldamata esimest kinnistut koormava hüpoteegi ja osahüpoteegi hagejale ülekandmise nõude osas. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukohad

1. Hageja nimel kostjale tasutud summa ulatuses on võlaõigusseaduse (VÕS) § 152 lõige 1 järgi kostja nõue võlgniku vastu üle läinud käendajale. Seaduse alusel nõude üleminekule kohaldatakse VÕS § 173 lõige 2 järgi nõude loovutamise sätteid, sh VÕS § 167. VÕS § 167 lõiget 5 kohaldatakse ka siis, kui nõue läheb seaduse alusel osaliselt üle käendajale.

2. Lähtudes VÕS § 152 lõikest 1 ja § 167 lõikest 1, eeldatakse, et võlausaldaja on kohustatud põhivõlgniku kohustuse täitnud käendajale nõude rahuldamise ulatuses üle andma nõudega mitteseotud tagatised, sh hüpoteegid. Seega üldjuhul tuleb nõude rahuldamise ulatuses anda käendajale üle nõude tagamiseks seatud hüpoteek, kui käendaja ja võlausaldaja ei ole kokku leppinud teisiti.

3. Hüpoteegi osahüpoteekideks jagamine on ainult üks võimalus käendajale tagatise andmiseks VÕS § 167 lõige 1 järgi. Osal juhtudel võib see viia vastuolus VÕS § 167 lõikega 5 senise võlausaldaja eesõiguse kahjustamiseni. Sellistes olukordades on kohtul võimalik kanda senine võlausaldaja ja käendaja kinnistusraamatusse hüpoteegipidajana ühiselt.

4. VÕS § 167 lõige 5 reguleerib ainult tagatise realiseerimise tulemi jagamist. Olukorras, kus kostja laenulepingust tulenev nõue ei ole täielikult rahuldatud, võib hüpoteegi osahüpoteekideks jagamine kahjustada tema VÕS § 167 lõikest 5 tulenevaid õigusi. Ei ole kindel, millise hinnaga vaidlusalune kinnisasi enampakkumisel müüakse, ega ka see, kui palju kostjale võlgnevuse katteks pankrotivarast tasutakse. Kostja võib hiljem sattuda olukorda, kus tema nõue ei saa täielikult rahuldatud, sest väljamakstava summa suurust piirab osahüpoteegi summa.

5. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 70 lg-st tuleneb, kui õigus kuulub mitmele isikule ühiselt, kohaldatakse sellele vastavalt ühise omandi kohta käivaid sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega on käendajal võimalik oma VÕS § 152 lõikest 1 ja § 167 lõikest 1 tulenevaid õigusi realiseerida, nõudes mh enda ühise hüpoteegipidajana kinnistusraamatusse kandmist. Selle võimaluse on kohtud jätnud arvestamata.

6. Hüpoteegi realiseerimise järel on võimalik arvestada, millises summas nõue kummalgi hüpoteegipidajal sel hetkel hüpoteegiga tagatud on ning hüpoteegi realiseerimise tulem jagada, arvestades VÕS § 167 lõiget 5.

Riigikohus tühistas maa- ja ringkonnakohtu otsused osas, milles kohtud lahendasid esimest kinnistut puudutavad nõuded ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale maakohtule.