Saata printerisse

Kinnipidamisasutuses tervishoiuteenuse osutamisel tekkiv õigussuhe

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-17-1076/30

Riigikohtu 25.09.2017 lahend nr 3-17-1076/30

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kinnipeetav esitas maakohtule kaebuse kinnipidamisasutuse vastu ebasobivate ülalpidamistingimuste tõttu kahjuhüvitise väljamõistmiseks koos riigi õigusabi taotlusega. Maakohus keeldus kaebuse menetlusse võtmisest pädevuse puudumise tõttu. Kinnipeetav esitas halduskohtule kaebuse. Halduskohus edastas hüvitamiskaebuse koos riigi õigusabi taotlusega Riigikohtule pädeva kohtu määramiseks. Määrusest tulenevalt peab kahjunõude tervishoiuteenuse kvaliteedi osas lahendama tsiviilkohtumenetluses. Halduskohus jättis ülejäänud osas hüvitamisnõude käiguta ning tagastas kohustamiskaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtute pädevuse piiritlemisel on otsustavaks vaidlusaluse õigussuhte iseloom.

2. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, et kuigi kinnipidamisasutuse tervishoiutöötaja on üldjuhul koosseisuline teenistuja, ei muuda see suhet avalik-õiguslikuks, kuna tegutseb tervishoiuteenuse osutamisel kutseala esindajana, mitte avaliku võimu ülesandeid täites.

3. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt meditsiiniliste abivahendite väljastamise vajadust kinnipidamisasutuses hinnatakse tervishoiuteenuse osutamise raames eraõiguslikus suhtes. Võlaõigusseaduse § 758 lõike 1 tähenduses on tervishoiuteenus tegevus tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisel.

4. Halduskohtumenetluse seadustiku § 4 lõike 1 kohaselt on Halduskohtu pädevuses avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidluste lahendamine. Kaebajale osutati kinnipidamisasutuses tervishoiuteenust, mistõttu kujunes poolte vahel eraõiguslik suhe ning vaidlus tuleb lahendada TsMS § 1 alusel maakohtus.

Riigikohus tühistas maakohtu määruse hüvitamisnõude menetlusse võtmise keeldumise osas ja saatis asja selles osas menetlusse võtmiseks maakohtule, mis tuleb lahendada koos riigi õigusabi taotlusega.