Saata printerisse

Kõrvalsaadus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-61-16

Riigikohtu 16.06.2017 lahend nr 3-3-1-61-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Keskkonnaamet kinnitas korraldusega OÜ kaevandamisjäätmekava, koostas jäätmeloa andmise kohta korralduse ning vormistas jäätmeloa. OÜ esitas halduskohtule kaebuse, taotledes korralduste osalist tühistamist. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. OÜ esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Ringkonnakohus tühistas osaliselt jäätmeloa andmise korralduse, jäätmeloa ja kaevandamisjäätmekava. Keskkonnaamet esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Keskseks küsimuseks on, millistel tingimustel saab aherainest töödeldud ehituskillustikku lugeda kõrvalsaaduseks, mitte aga jäätmeteks.

2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (jäätmedirektiiv) art 5 sätestab põhitingimused, millest kõikide täitmisel saab ainet või eset lugeda kõrvalsaaduseks. Tingimused on üle võetud jäätmeseaduse (JäätS) §-s 2.2.

3.   Esimese tingimusena tuleneb jäätmedirektiivi art 5 lg 1 alapunktist a, et aine või eseme kasutamine on kindel. Kindluse hindamiseks ei ole rangeid õiguslikke kriteeriume ning lähtuda tuleb konkreetse juhtumi asjaoludest kogumis.

4.  Jäätmedirektiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks on Euroopa Komisjon eelkõige Euroopa Kohtu praktikale tuginedes koostanud juhendmaterjali. Juhiste kohaselt viitavad kasutamise kindlusele muu hulgas lepingu olemasolu materjali tootja ja edasise kasutaja vahel, rahaline tulu materjali tootjale, stabiilse turu olemasolu ning tõend tehniliste nõuete täidetusest.

5.  Kasutuse kindluse puudumisele viitavad turu puudumine, materjali osaline kasutamine ja ülejääva osa kõrvaldamine ning tõik, et jäätmevaldaja jaoks on rahaline tulu vaid sümboolne võrreldes jäätmetöötluse kuludega.

6.  Praegusel juhul on Keskkonnaamet õigesti määratlenud aherainekillustiku jäätmetena. Toodud argumendid on kooskõlas jäätmedirektiivi rakendamise praktikaga.

7.  OÜ ei saa killustikust püramiidide rajamisest tulu, vaid tegevuse majanduslik soodsus seisneb saastetasu maksmise kohustusest vabanemises. Samuti ei ole killustiku kasutus kindel.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jättis jõusse halduskohtu otsuse.