Saata printerisse

Valeandmete esitamine investeeringutoetuse saamiseks

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-4-17

Riigikohtu 22.06.2017 lahend nr 3-3-1-4-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebaja esitas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) taotluse investeeringutoetuse saamiseks. PRIA jättis taotluse rahuldamata. Halduskohus tühistas PRIA otsuse ja kohustas PRIA-t taotlust uuesti läbi vaatama. PRIA otsustas taotluse teist korda rahuldamata jätta. Kaebaja esitas taotluse halduskohtule. Halduskohus rahuldas kaebuse, tühistas PRIA otsuse ja kohustas PRIA-t taotluse uuesti läbi vaatama. PRIA esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt, tühistades halduskohtu otsuse ja saatis asja halduskohtule uueks arutamiseks. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   28.02.2013 kehtima hakanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) § 62 lg 2 p 4 järgi teadliku valeandmete esitamise korral taotluse rahuldamata jätmiseks ei piisa üksnes tuvastamisest, et ükskõik millised taotluses esitatud andmed on ebaõiged ja isik sellest teadlik.

2.   ELÜPS § 62 lg 2 p 4 tuleb tõlgendada selliselt, et andmed, mille ebaõigsus toob kaasa taotluse rahuldamata jätmise, peavad olema esitatud taotleja või taotluse õigusaktiga kehtestatud nõuetele vastavusele kohta. Igal juhul peab tegemist olema andmetega, mille esitamist taotlejalt sõnaselgelt nõutakse. Üksnes sellisel juhul annab taotleja andmeid teadlikult ja sihikindlalt, kui esitab nõutud andmed.

3.   Praegusel juhul ei ole kaebaja esitanud valeandmeid ja ELÜPS § 62 lg 2 p 4 kohaldamise eeldused on täitmata.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas haldus- ja ringkonnakohtu otsused ning tegi uue otsuse, millega kohustas PRIA-t taotlust uuesti läbi vaatama.