Saata printerisse

Juhatuse liikme vastutus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-54-17

Riigikohtu 19.06.2017 lahend nr 3-2-1-54-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi kahjuhüvitise ja viivise saamiseks, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Äriseadustiku § 187 lg-s 2 sätestatud nõude rahuldamise eeldusteks on, et juhatuse liige on rikkunud juhatuse liikme kohustusi, osaühingule on tekkinud või tekib varaline kahju, rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos ning juhatuse liige vastutab oma kohustuse rikkumise eest, st ta ei ole järginud korraliku ettevõtja hoolsusstandardit.

2.   Võib nõustuda kohtute järeldusega, et kostja rikkus juhatuse liikme kohustusi, kui võõrandas kinnisasja hageja juhatuse sellekohase otsuseta. Kinnistu võõrandamist alla selle väidetava turuhinna tuleb käsitada eraldiseisva rikkumisena.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Uuel läbivaatamisel tuleb hinnata, kas kostja vastutab juhatuse liikmena hagejale tekitatud kahju eest.