Saata printerisse

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 07.06.2017
Seadus jõustub 06.07.2017, osaliselt 01.10.2017

Seadusega luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mille eesmärk on hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist.

Nimetatud määrusega luuakse iseseisev alternatiivne menetlus piiriüleste vaidlustega seotud tsiviil- ja kaubandusasjades arestimismääruse saamiseks ja võlgniku Euroopa Liidus asuvate pangakontode arestimiseks, samuti selliste määruste tunnustamiseks ja täitmiseks. Arestida saab üksnes pangakontodel olevat raha, kuid arestimismäärus ei võimalda võlausaldajale raha välja maksta. Kohtutäiturid peavad hakkama Euroopa arestimismääruseid täitma viivitamata.

Hagejal on arestimismäärust võimalik taotleda nii enne kohtumenetluse algust, kohtumenetluse kestel kui ka pärast täitedokumendi saamist.

Ühtlasi luuakse Riigikohtule võimalus saada enne lahendi tegemist arvamus Euroopa Inimõiguste Kohtult, mille poole saab pöörduda inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis määratletud õiguste ja vabaduste tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes.