Saata printerisse

Tasu juurdepääsutee kasutamise eest

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-27-17

Riigikohtu 19.04.2017 lahend nr 3-2-1-27-17

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja esitas maakohtule avalduse avalikult kasutatavale teele juurdepääsu määramiseks. Maakohus rahuldas avalduse. Puudutatud isikud esitasid määruskaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis rahuldamata. Puudutatud isikud esitasid määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lg-st 1 tulenevalt on koormatud kinnisasja omanikel õigus saada juurdepääsutee kasutamise eest tasu. Määratav tasu peab lisaks maamaksu ja tee korrashoiukulude hüvitamisele sisaldama hüvitist omandiõiguse riive eest. Perioodiline hüvitis peab vastama juurdepääsutee kasutamisest saadavale kasutuseelisele. Muu hulgas tuleb arvestada, kui palju on hooneühistul liikmeid, kes teed kasutavad ja sellest kasutuseeliseid saavad.

2. Olukorras, kus koormatav kinnisasi on jagatud korteriomanditeks, ei ole õige määrata juurdepääsutasu kinnisasja omanikele ühiselt, vaid igal korteriomanikul on õigus saada tema kaasomandi osale vastavat tasu. Tasu võib määrata iga korteriomandi kohta eraldi ja maksta otse omanikele. Teine võimalus on tasu määramine korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes seejärel tasu korteriomanikele välja maksab.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse juurdepääsutee talumise eest määratud tasu suuruse osas ja tühistas selles osas maa- ja ringkonnakohtu määrused. Riigikohus saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.