Saata printerisse

Menetluskulude kindlaksmääramine. Liisinguauto kasutuseelise hüvitamise nõue

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-29-17

Riigikohtu 08.05.2017 lahend nr 3-2-1-29-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi, milles palus enda kasuks välja mõista rahasumma, mille kohus rahuldas osaliselt. Hageja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, paludes tühistada maakohtu otsuse osas, milles kohus jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus keeldus kaebust menetlemast. Hageja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Hageja on vaidlustanud maakohtu otsuse menetluskulude kindlaksmääramise osas enam kui 200 euro ulatuses ja omab seega tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 178 lg-st 2 selles osas kaebeõigust. Kui ringkonnakohus on TsMS § 637 lg 2.1 alusel keeldunud kaebuse menetlemisest kasvõi osaliselt põhjendamatult, tuleb tühistada kogu menetlusse võtmisest keeldumine, sest ringkonnakohus saab menetlusökonoomia kaalutlusel kaebuse menetlemisest keelduda tervikuna ja üksnes siis, kui kaebus tervikuna on ilmselgelt põhjendamatu.

2. Praegusel juhul on hageja taganenud liisingulepingust. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 409 lg 4.1 järgi kohaldatakse liisingulepingust taganemise korral tagajärgedele VÕS §-des 188‒192 sätestatut.

3. Kuigi liisinguandjal peaks olema üksnes krediteerija roll ja kasutuseeliste hüvitamise nõue peaks olema müüjal ostja vastu, ei ole liisingulepingust kohesel taganemisel võimalik müüjal oma nõudeid liisinguvõtja vastu maksma panna. Seega saab lähtuda sellest, et hüvitamise nõue hageja vastu on liisinguandjast kostjal.

4. Kohese taganemisõiguse tulemus ei saa liisinguauto puhul olla see, et liisinguvõtja võib kohese taganemise korral 14 päeva autot tasuta kasutada ega võlgne kasutamise ega auto väärtuse vähenemise eest midagi. Sellisel juhul oleks liisinguandjal ja müüjal põhjus enne 14 päeva möödumist autot tarbija valdusse mitte anda.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja samale ringkonnakohtule kaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.