Saata printerisse

Korteriühistu hagi korteriomaniku vastu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-156-16

Riigikohtu 14.02.2017 lahend nr 3-2-1-156-16

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Korteriühistu esitas maakohtule hagi, milles palus mõista isikult enda kasuks välja põhivõlgnevuse, sissenõutavaks muutunud viivise ja lisanduva viivise. Maakohus rahuldas hagi põhivõlgnevuse osas. Isik esitas apellatsioonkaebuse, mille menetlusse võtmisest kohus keeldus. Isik esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Ringkonnakohus saab menetlusökonoomia kaalutlusel lihtmenetluses tehtud kohtulahendi peale esitatud kaebuse menetlemisest keelduda üksnes siis, kui kaebus tervikuna on ilmselgelt põhjendamatu.

2.Ringkonnakohus on alusetult tsiviilkohtumenetluse § 637 lg-le 2.1 tuginedes keeldunud kaebust menetlemast. Kaebusest tulenevalt ei olnud ilmne, et maakohus ei ole selgelt rikkunud menetlusõiguse normi ning et see ei võinud oluliselt mõjutada asja lahendust.

3.Nõuetekohaselt vastuvõetud korteriühistu otsuste täitmine võib olla erandlikel asjaoludel vastuolus hea usu põhimõttega, eelkõige otsuse vastu hääletanud korteriomaniku suhtes. 

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.