Saata printerisse

Sisendkäibemaksu mahaarvamine ja korrigeerimine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-19-16

Riigikohtu 01.12.2016 lahend nr 3-3-1-19-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegi maksuotsuse, millega suurendas OÜ X (kaebaja) käibedeklaratsioonide täpsustuste real korrigeerimisele kuuluvat käibemaksu, maksuvaba käibe väärtust ning määras tulumaksu ja sotsiaalmaksu erisoodustustelt. Maksuotsus käsitles korteriomandite x (koos mitteeluruumiga) ja y (koos väliparkimiskohaga) maksustamist.

OÜ X esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks y korteriomandi ja selle juurde kuuluva väliparkimiskoha maksustamist puudutavas osas. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis rahuldamata kaebaja apellatsioonkaebuse. OÜ X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised alused sätestab KMS § 29 lg 1. Sisendkäibemaksu mahaarvamist ja korrigeerimist juhtudel, kus kaupu ja teenuseid kasutatakse lisaks maksustatavale käibele ka maksuvaba käibe tarbeks, reguleerivad KMS §‑d 32 ja 33.

2. KMS § 32 lg 4 reguleerib iseseisvalt ka põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimise metoodikat, nõudes "puhta otsearvestuse meetodi" kasutamist, mille puhul tuleb iga põhivara objekti puhul määratleda selle maksustatavas käibes kasutamise osatähtsus. Kuigi põhivara on samuti KMS mõistes kaup ning KMS § 32 lg 4 lähtub samast eeldusest, mis KMS § 32 lg 1, on siiski tegemist erisättega KMS § 32 lg 1 suhtes.

3. KMS § 32 lõikes 4 sisalduvat formuleeringut "tegelik maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsus" tuleb tõlgendada selliselt, et kohase ja sobiva meetodi valik on jäetud maksumaksja õiguseks ja kohustuseks. KMS § 32 lõikele 4 sarnane regulatsioon on KMS § 29 lõikes 4, mida kohaldatakse siis, kui kaupa või teenust kasutatakse osaliselt ettevõtluses ja osaliselt muul eesmärgil.

4. Ka KMS § 32 lõike 4 kohaldamisel peab maksumaksja valima sellise meetodi, mis annab kõige tõepärasema tulemuse. Kõige tõepärasem tulemus on võimalikul sarnane tulemusele, mis tekiks siis, kui ühe juriidilise isiku asemel oleks kaks juriidilist isikut, kellest ühel tekiks ainult maksustatav ja teisel ainult maksuvaba käibe.

5. Vajadus rakendada põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimisel KMS §‑s 33 kirjeldatud proportsionaalse mahaarvamise meetodit või segameetodit võib tekkida eelkõige siis, kui ühte põhivaraobjekti kasutatakse üheaegselt nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks – näiteks tööruumid või seadmed, mida kasutavad töötajad osalevad mõlemat liiki käibe tekkes.

6. Proportsionaalse meetodi ehk ainult maksustatava ja maksuvaba käibe omavahelise suhte põhjal arvutatud suhtarvust lähtumine on eelkõige õigustatud suurtes organisatsioonides, kus maksustatava ja maksuvaba käibega seotud tegevusi on raske funktsionaalselt eristada (näiteks haridus- ja meditsiiniteenuste osutajad, krediidiasutused, kindlustusseltsid) ning otsearvestus oleks liiga keerukas ja kulukas.

7. KMS § 32 lg 4 tuleb kohaldamisele selliste põhivara objektide puhul, mida on korrigeerimisperioodi jooksul mõnel aastal kasutatud täielikult maksustatava käibe tarbeks ja mõnel aastal täielikult maksuvaba käibe tarbeks. Samuti kohaldatakse seda sätet juhtudel, mil kogu korrigeerimisperioodi jooksul on põhivaraobjekt kasutuses üheaegselt nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks või mõni põhivaraobjekt on kasutuses ainult maksustatava käibe tarbeks ja mõni põhivaraobjekt on kasutuses ainult maksuvaba käibe tarbeks.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.