Saata printerisse

Ehituslubade vaidlustamine. Esialgne õiguskaitse

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-87-16

Riigikohtu 16.12.2016 lahend nr 3-3-1-87-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Viimsi Vallavalitsus (vastustaja) otsustas korraldusega anda OÜ-le X ehitusload kolme ridaelamu püstitamiseks x kinnistul. Isik X (kaebaja) esitas halduskohtule kaebuse ehituslubade tühistamiseks. Halduskohus peatas ehituslubade kehtivuse. Oma hilisema otsusega jättis halduskohus kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus lubas muuta kaebust ning mõne ehitusloa osas jättis ringkonnakohus apellatsioonkaebuse läbi vaatamata. Samuti jättis ringkonnakohus isiku X esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Isik X pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtus kaitstavad ei ole ainult põhiõigused, vaid kaitstav õigus võib muuhulgas võrsuda isiku huve kaitsvast haldusaktist, seega ka planeeringust. EhS § 24 lg 1 p‑st 1 ja § 19 lg‑st 1 ei tulene, et ehitusloa andmisel ei tuleks lisaks detailplaneeringule arvestada kehtiva üldplaneeringu ja muude asjassepuutuvate õigusaktide nõudeid.

2. Kuna pole ilmselge, et ehitusload ei riivanud kaebaja õigusi, oleks vald pidanud kaebaja kaasama ehitusloa menetlusse. Isegi kui ridaelamute ehitamine ei ole vastuolus planeeringutega, ei saa välistada, et kaebaja ettepanekute ja vastuväidete ärakuulamine oleks võinud mõjutada näiteks ridaelamute kavandatavat asukohta soodsamas suunas.

3. Igasugune riive, mis annab aluse halduskohtusse kaebuse esitamiseks, ei õigusta esialgse õiguskaitse kohaldamist avalikku huvi või kolmandate isikute õigusi kahjustaval viisil. Asjakohatu on kaebaja väide, et kolmandatel isikutel polnud õiguspärast ootust. HKMS § 249 lg 3 ei sätesta, et kolmandate isikute huvidega tuleks esialgse õiguskaitse menetluses arvestada vaid juhul, kui neil oli enne kohtumenetlust tekkinud õiguspärane ootus.

4. Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmine ei tähenda, et kaebaja õigused jäävad täiesti kaitseta. Kaebajal on võimalus nõuda kahju hüvitamist, kui ta tõendab, et vastustaja tekitas talle õigusvastaste ehituslubade andmisega kahju.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse osaliselt.