Saata printerisse

Välisriigi õiguse kohaldamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-133-16

Riigikohtu 21.12.2016 lahend nr 3-2-1-133-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja, Hollandi ettevõte) esitas maakohtule hagi OÜ Y (kostja) vastu, milles palus tunnustada OÜ Z (pankrotis) pankrotimenetluses 178 636 euro 85 sendi suurust nõuet teise rahuldamisjärgu nõudena. Maakohus rahuldas hagi. Ringkonnakohus rahuldas kostja apellatsioonkaebuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse.

Kassatsiooniastmes vaidlesid pooled selle üle, kas Hollandi õiguse alusel on hageja müügilepingu täitmise nõue võlgniku vastu üle läinud kindlustusandjale ulatuses, milles viimane hüvitas hagejale tasumata ostuhinna.

Riigikohtu seisukoht

1. Kui kohalduks Eesti õigus, siis põhimõtteliselt on ka VÕS § 78 tähenduses õige, et kolmandal isikul peab olema tahe võlgniku eest kohustus täita. Poolte väidete ja tõendite kohta selge seisukoha võtmata jätmisel on ringkonnakohus rikkunud oluliselt menetlusõiguse norme (TsMS § 654 lg 5).

2. Sarnaselt riigisisese õiguse rakendamisega on ka kohaldamisele kuuluva välisriigi materiaalõiguse kindlakstegemine ja rakendamine põhimõtteliselt kohtu kohustus. Pooltel on õigus esitada tõendeid välisriigi õiguse sisu kohta ja kohtul on õigus pooltelt ka nõuda vastavate tõendite esitamist.

3. Ka välisriigi õiguse kohaldamisel kohalduvad TsMS § 442 lg 8 ja § 654 lg-d 4-5. See tähendab, et kohus peab otsuses kõiki tõendeid analüüsima ja kui kohus mõnda tõendit ei arvesta, peab ta seda otsuses põhjendama. Praegusel juhul ei ole ringkonnakohus selgitanud, miks ta tõlgendab välisriigi õigust erinevalt hageja väidetest ja hageja esitatud tõenditest, ega põhjendanud, milliste tõendite alusel asub ta maakohtust erinevale seisukohale.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.