Saata printerisse

Menetluskulude nimekirja esitamise tähtaeg

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-60-16

Riigikohtu 07.09.2016 lahend nr 3-2-1-60-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

SA X (hageja) esitas maakohtule hagi OÜ X (kostja I) ja OÜ Y (kostja II) vastu, milles palus tunnustada hageja 1 048 493 euro 15 sendi suurust nõuet OÜ Z (pankrotis, võlgnik) pankrotimenetluses teise rahuldamisjärgu nõudena. Maakohus rahuldas hagi ja tunnustas nõuet.

Kostja II esitas apellatsioonkaebuse välja mõistetud menetluskulude osas. Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kostja II esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi üksnes hageja ja kostja II menetluskulude kindlaksmääramise üle ning seda osas, kas kohus võib mõista menetlusosaliselt välja sellised menetluskulud, mille teine pool on kandnud enne kohtuistungit, kuid mille nimekirja ta esitab kohtule pärast viimast kohtuistungit, kuid kohtu määratud tähtpäevaks.

Riigikohtu seisukoht

1. Ekslik on ringkonnakohtu seisukoht, et kostja II ei esitanud TsMS-i § 333 lg 1 järgi õigel ajal vastuväidet kohtu tegevusele, s.t ei vaidlustanud sellist tähtaja määramist kohtuistungil ega 8. septembril 2015 maakohtule esitatud menetlusdokumendis. TsMS-i § 333 lg 1 näeb ette, et menetlusosaline võib esitada vastuväite kohtu tegevuse kohta menetluse juhtimisel, samuti vastuväite menetlussätte rikkumise, eelkõige menetlustoimingu tegemise vorminõuete rikkumise kohta.

2. Kõigi menetluskulude nimekirja esitamine ühes dokumendis pärast viimast istungit kohtu määratud tähtpäevaks on lubatud vaatamata sellele, et seadus näeb ette menetluskulude nimekirja mitmeastmelise esitamise.

3. Menetluskulude nimekirja esitamise tähtaega halduskohtumenetluses reguleerib halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 109 lg 1. Sarnaselt TsMS-iga näeb viidatud säte ette, et menetluskulude väljamõistmiseks esitatakse kohtule enne kohtuvaidlusi menetluskulude nimekiri ja kuludokumendid.

4. Enne kohtuistungit kantud menetluskulude nimekirja seaduses sätestatuga võrreldes hilisema, kuid kohtu määratud viimaseks tähtpäevaks (TsMS § 176 lg 1 teine lause) esitamise tagajärjeks ei ole nende välja mõistmata jätmine põhjusel, et nimekiri on esitatud hilinemisega.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.