Saata printerisse

Otselepingu sõlmimise otsustamise menetlus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-38-16

Riigikohtu 13.09.2016 lahend nr 3-3-1-38-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maavanem kuulutas välja lihtsustatud korras tellitava teenuse riigihanke. AS X esitas riigihangete vaidlustuskomisjonile (VAKO) vaidlustuse, milles palus tunnistada kehtetuks maavanema korralduse, millega tunnistati vastavaks ja edukaks OÜ X.

VAKO rahuldas vaidlustuse. Kohtud jätsid OÜ X kaebuse rahuldamata. Otsused jõustusid. Maavanem tunnistas varasema korralduse kehtetuks. Maavanem sõlmis OÜ-ga X avaliku teenindamise otselepingu. AS X esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus rahuldas osaliselt. Maavalitsus esitas apellatsioonkaebuse ja AS X vastuapellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus jättis mõlemad kaebused rahuldamata. Maavalitsus esitas kassatsioonkaebuse ja AS X esitas vastukassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Hankelepingu sõlmimine riigihangete seaduse alusel loob potentsiaalsetele pakkujatele võimaluse esitada enda pakkumus läbipaistvas ja kontrollitavas menetluses, milles pakkujal on õigus võrdselt konkureerida teiste pakkujatega.

2. Otselepingu regulatsiooni eesmärgiks on lubada avaliku teenindamise leping sõlmida erandina ilma võrdse kohtlemise ja konkurentsi kaitse kaalutlusele tähelepanu pööramata. Avaliku teenindamise otselepingu sõlmimine ei pea toimuma konkursi ega muu läbipaistva menetluse tulemusena.

3. Ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 10 lg 1.1 ei anna teistele võimalikele pakkujatele õigust nõuda, et veo tellija küsiks otselepingu sõlmimise menetluses tulevaselt vedajalt selgitusi pakkumuse maksumuse kohta, ega ka seda, millise hinnaga tuleb pakkumus esitada.

4. Otselepingu puhul odavaima või majanduslikult soodsaima pakkujaga lepingu sõlmimise kohustust seadusest ei tulene. Otselepingu võib hankija sõlmida vabalt valitud ettevõtjaga, ilma et hankija peaks pöörduma teiste ettevõtjate poole. Seadus ei pane maavanemale kohustust kõrvaldada otselepingu sõlmimise otsustamise menetluses mistahes kahtlus, et pakkumus on väidetavalt ebaharilikult madala maksumusega.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja jättis vastukassatsioonkaebuse rahuldmata.