Saata printerisse

Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-59-16

Riigikohtu 21.09.2016 lahend nr 3-2-1-59-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule ettevõtte X (kostja) vastu hagi kindlustushüvitise ja viivise saamiseks. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja vabatahtlikud sõidukikindlustuse lepingud. Kindlustuslepingud sõlmiti koguriskikindlustusega, sh liiklusõnnetuse risk. Hageja esitas kostjale avalduse Vene Föderatsioonis toimunud liiklusõnnetusega tekkinud kahju hüvitamiseks. Haagise osas kostja rahuldas hageja kahjuavalduse, veoauto osas kostja aga keeldus.

Maakohus tegi vaheotsuse lõppotsusena ning jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus rahuldas hageja apellatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule. Kostja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas hagi esitamise ajaks oli möödunud VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud tähtaeg.

Riigikohtu seisukoht

1. Põhjendatud on kohtute järeldus, et VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud kohustust täitma sundimise hagi esitamise üheaastane tähtaeg on õigustlõpetav, mitte aegumistähtaeg. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaega reguleerib sõnaselgelt VÕS-i § 475 lg 1 esimene lause. VÕS-i § 475 lg 3 käsitleb olukorda, kus kindlustusandja vabaneb täitmise kohustusest, kui kindlustusvõtja ei esita hagi ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta on saanud vastuse, millega tema taotlus jäeti rahuldamata.

2. Kohustuse täitmise nõudeõiguse piiramine tuleneb asjaolust, et mida kauem kindlustusvõtja nõude esitamisega ootab, seda raskem on välja selgitada juhtumiga seotud asjaolusid. Samas kaitseb norm ka kindlustusandja põhjendatud ootust oma vara kasutamisel, kui kindlustusandja on hüvitise maksmisest keeldunud ja kindlustusvõtja ei ole ühe aasta jooksul kindlustusandja otsuse vaidlustamiseks midagi ette võtnud. Seega võimaldab VÕS-i § 475 lg 3 kindlustusandjal mõistliku aja jooksul arvestada sellega, kas kindlustusvõtja esitab nõude või mitte.

3. Seadusandja on teadlikult soovinud välistada VÕS-i § 475 lg-s 3 ettenähtud õigustlõpetava tähtaja peatumise ja katkemise, et eristada õigustlõpetavaid ja aegumistähtaegu ning tagada õigustlõpetavate tähtaegade sätestamise eesmärgi saavutamine, s.o lõpetada nõue või muu õigus või välistada selle maksmapanek mõistliku aja jooksul aegumistähtaja kestel.

4. TsÜS-i § 138 lg 1 järgi tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Ei ole välistatud, et hageja esitatud asjaoludel võib olla VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud õigustlõpetavale tähtajale tuginemine vastuolus hea usu põhimõttega ning anda seetõttu aluse jätta nimetatud tähtaeg VÕS-i § 6 lg 2 alusel kohaldamata.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.