Saata printerisse

Tuvastus- ja sooritushagi. Töövõtulepingust taganemine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-71-16

Riigikohtu 28.09.2016 lahend nr 3-2-1-71-16

Asjaolu

OÜ X (hageja) esitas maakohtule OÜ Y (kostja I) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt I välja põhivõla ja viivise. Hageja palus kaasata kostjana menetlusse OÜ Z (kostja II). Hageja palus täpsustatud hagis tuvastada, kas ta sõlmis lepingud kostjaga I või kostjaga II, ning mõista põhivõlg ja viivis välja kostjalt I või kostjalt II alternatiivselt või solidaarselt.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Ringkonnakohus rahuldas kostja I apellatsioonkaebuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi kostja I vastu esitatud töövõtu- ja rendilepingutest tuleneva nõude üle.

Riigikohtu seisukoht

1. Juhul, kui hageja esitab lisaks sooritushagile tuvastushagi, mille eseme kohta tuleb nagunii teha otsustus sooritushagi kohta tehtava kohtulahendi põhjendustes, on tuvastushagi ja sooritushagi käsitatav sama hagina samade poolte vahel. Seetõttu pidi maakohus keelduma tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 371 lg 1 p 5 järgi menetlemast hageja nõuet tuvastada, kumma kostjaga ta lepingud sõlmis, kuna sama vaidlus tuli lahendada hageja sooritusnõude lahendamisel nagunii.

2. Asjaolu, et erinevalt lepingu lõppemisest ülesütlemisega kaasneb taganemisega lepingu tagasitäitmise kohustus, ei tähenda, et lepingust saab taganeda tagasiulatuvalt. Seega juhul kui hageja oli kostjale I andnud 5. novembril 2012 täitmiseks täiendava tähtaja, sai töövõtuleping lõppeda hageja taganemisega üksnes pärast selle tähtaja möödumist. See ei tähenda siiski seda, et pooled ei võiks kokku leppida lepingulise suhte lepingust taganemise või ülesütlemise tõttu lõppemise teistsuguses ajas.

3. Kostja I saab tugineda hinna töövõtulepingus kokku lepitud alandamisele üksnes siis, kui hageja ei ole töövõtulepingust taganenud.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.