Saata printerisse

Välismaalaste lühiajalise töötamise aeg pikeneb üheksale kuule

Valitsus kiitis heaks ja saatis parlamenti välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega pikendatakse Eestis lühiajalise töötamise aega kuuelt kuult üheksale.

Euroopa Liidu direktiivide nõuetest lähtuvalt tuleb hooajatöötajatele ja ettevõtjasiseselt lähetatud töötajatele tagada Eesti kodanikega võrdne kohtlemine ka palga osas. Seega muudetakse Eestis lühiajaliselt ja elamisloa alusel töötavale välismaalasele makstava töötasu nõudeid: uue korra järgi tuleb neile maksta vähemalt Eesti keskmist töötasu. Praegu kehtiva seaduse järgi tuleb välismaalasele maksta 1,24-kordset Eesti keskmist töötasu.

Eelnõu kohaselt kaotatakse kitsendused valdkondades, kus lühiajaline töötamine Eestis on lubatud. Samuti sätestatakse üldised tingimused lühiajalise töötamise registreerimiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Teadlastel, õppejõududel ja tippspetsialistidel on lubatud lühiajaliselt töötada kogu seadusliku Eestis viibimise aja jooksul. Et lubada ajutiselt Eestis viibivatel välismaalastel kasutada lühiajaliseks töötamiseks ettenähtud perioodi täies ulatuses, võib anda pikaajalise viisa kuni üheaastase viibimisajaga senise kuue kuu asemel.

Hooajadirektiivist tulenevalt sätestab seaduseelnõu hooajatöötaja mõiste ning hooajatöötajate lühiajalise Eestis töötamise tingimused. Näiteks peab lühiajalise töötamise registreerimisel hooajatöötajana esitama töölepingu ning tagatud peab olema töölise nõuetekohane majutus Eestis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel näeb seaduseelnõu ette luua uus elamisloa alaliik "tähtajaline elamisluba ettevõtjasiseseks üleviimiseks". Seda elamisluba saavad taotleda ettevõtjasiseselt üleviidud juhtivtöötajad, spetsialistid ja kõrgharidusega praktikandid. Üleviimise pikim tähtaeg on kolm aastat juhtivtöötajatele ja praktikantidele ning kuni üks aasta kõrgharidusega praktikantidele.

Samuti võimaldatakse teise liikmesriigi üleviidud töötaja elamisloaga Eestis töötada ning sätestatakse tähtajalise elamisloa ettevõtjasiseseks üleviimiseks taotlemise tingimused. Näiteks peab ettevõtjasiseselt üleviidud töötajal väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paikneva äriühinguga olema sõlmitud tööleping.

Seadus peaks jõustuma 30. septembril, kui saabub hooajatöölistega seotud direktiivi ülevõtmise tähtaeg.