Saata printerisse

Lennundusseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 19.04.2016

Seadus jõustub 13.05.2016

Seadusega kehtestatakse ajalikud nõuded, et tagada kõigil tasanditel tõhus lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatamise süsteem. Nimetatakse pädevad asutused, keda tuleb teavitada lennuohutust mõjutavatest juhtumitest, need asutused on jätkuvalt lennuamet ja ohutusjuurdluse keskus.

Lisaks täpsustatakse riigisiseste pädevate asutuste teavitamise ja vastavate andmete edastamise korda. Seadus muudab lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise tähtaega. Kehtinud seaduse kohaselt tuli sellisest juhtumist teatada 24 tunni jooksul, jõustunud seadusemuudatuse kohaselt aga 72 tunni jooksul. Seadusesse viidud muudatused kohustavad juhtumist teatajat esitama ka ühe kuu jooksul pärast juhtumi toimumist lennuametile esialgse analüüsi ning kolme kuu jooksul lõpparuande, mis tooks välja ohutusriskid ja kirjeldaks selle järel rakendatavaid meetmeid.

Samuti ühtlustatakse riigisisest õigust asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega.