Saata printerisse

Mahaarvamisõigus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-51-15

Riigikohtu 13.04.2016 lahend nr 3-3-1-51-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) kontrollis OÜ X (kaebaja) käibe- ja tulumaksu arvestamise ja deklareerimise õigsust ja tegi maksuotsuse, millega määras OÜ-le X tasuda käibemaks. MTA leidis, et OÜ Y arved ei vasta käibemaksuseaduse (KMS) §-s 37 sätestatud nõuetele, kuna nendel puudub käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR number) ja äriühingu aadress. MTA asus seisukohale, et sisendkäibemaksuna mahaarvamine OÜ Y arvete alusel oli välistatud.

OÜ X esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada MTA maksuotsuse. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. OÜ X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Ei saa nõustuda maksuhalduri seisukohaga, et KMS § 37 lg-s 7 nimetatud andmed on kõigil juhtudel võrdselt olulised ja ükskõik milliste andmete puudumine arvel välistab sellise arve alusel sisendkäibemaksu arvestamise. Maksuarvestuses tuleb eristada olulisi ja ebaolulisi vormivigu.

2. Käibemaksuseaduse asjakohaseid sätteid tuleb tõlgendada kooskõlas Euroopa Liidu ühist käibemaksusüsteemi reguleeriva 28.11.2006 direktiiviga 2006/112. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on mahaarvamisõigus ühise käibemaksusüsteemi aluspõhimõte, mida põhimõtteliselt ei tohi kitsendada ja mida rakendatakse kohe kogu sisendkäibemaksuga koormatud tehingutelt tasutud maksu osas.

3. Kui maksuhalduril on olemas vajalikud andmed tuvastamaks, et sisulised nõuded on täidetud, ei või ta kehtestada maksukohustuslase sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusele lisatingimusi, mis võivad muuta selle õiguse olematuks. Käibemaksukohustuslast ei tohi takistada teostamast talle kuuluvat mahaarvamisõigust põhjusel, et ta ei olnud enne soetatud kaupade oma maksustatavas majandustegevuses kasutamist käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4. Euroopa Kohtu praktikast tuleb selgelt välja, et arvele väljastaja aadressi ja käibemaksukohustuslase numbri märkimine on formaalne nõue, mille eiramine pole piisavaks aluseks, et keelata sisendkäibemaksu kohene mahaarvamine. Seega tuleb käibemaksuseaduse vastavaid sätteid tõlgendada selliselt, et ka formaalsete puudustega arve saab olla aluseks sisendkäibemaksu mahaarvamisele.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning tühistas maksuotsuse, ringkonnakohtu ja halduskohtu otsused.