Saata printerisse

Käibemaksukohustuslase registrist kustutamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-79-15

Riigikohtu 25.04.2016 lahend nr 3-3-1-79-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) kontrollis OÜ X (kaebaja) ettevõtlusega tegelemist käibemaksuseaduse (KMS) mõistes ja kohustas äriühingut esitama ettevõtlusega tegelemist tõendavad majandustegevuse dokumendid ning äriühingu esindusõiguslikku isikut ilmuma MTA-sse. MTA kustutas OÜ X-i käibemaksukohustuslaste registrist. OÜ X esitas halduskohtule kaebuse.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus jättis OÜ X-i apellatsioonkaebuse rahuldamata. OÜ X esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas eeldused OÜ X-i käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks olid täidetud.

Riigikohtu seisukoht

1. Ettevõtlusega tegelemise tõendamine on eelkõige maksukohustuslase ülesanne. Kui maksukohustuslane on esitanud ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks piisavalt dokumente ja andnud seletusi, ei saa asjaolu, et ta ei esitanud kõiki maksuhalduri nõutud dokumente, või etteheited tema maksukäitumisele, anda alust järelduseks, et ta ei tegele ettevõtlusega või et ta ei ole ettevõtluse tõendamiseks dokumente esitanud.

2. Ei saa nõustuda ringkonnakohtuga, et hoolimata sellest, et isiku ettevõtlusega tegelemine on tõendatud, võib isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutada, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et äriühingut kasutatakse käibemaksupettuste toimepanemiseks, ning isik ei ole suutnud seda kahtlust ümber lükata. Selline alus KMS-s puudub, ja isegi siis, kui maksuhalduri kahtlused hilisemas kontrollimenetluses kinnitust leiavad, ei saa sellisel alusel isiku registrist kustutamine olla õiguspärane.

3. Registrist kustutamine KMS § 22 lg 3.1 alusel oleks õiguspärane, kui isik ei ole tõendanud ettevõtlusega tegelemist. Alust isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks ei ole võimalik tuletada ka Euroopa Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ eesmärkidest. See, et isik jättis osa maksuhalduri nõutud dokumentidest esitamata, ei ole isiku käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise aluseks.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.