Saata printerisse

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-10-16

Riigikohtu 25.04.2016 lahend nr 3-3-1-10-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) vähendas maksuotsusega MTÜ X (kaebaja) sisendkäibemaksu. Maksuhaldur oli seisukohal, et MTÜ-l X ei ole õigust põhivara soetamiselt sisendkäibemaksu maha arvata 100%, kuna need kulud ei ole seotud ainult MTÜ X ettevõtlusega, vaid ka muu tegevusega, mis ei ole käsitatav ettevõtlusena käibemaksuseaduse tähenduses.

MTÜ X esitas halduskohtule kaebuse, mille kohus rahuldamata jättis. Ringkonnakohus jättis MTÜ X apellatsioonkaebuse rahuldamata. MTÜ X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. "Ettevõtlus" on käibemaksuõiguses autonoomne mõiste, mida tuleb sisustada konkreetse isiku majandustegevuse sisu kaudu. Teistes õigusaktides sisalduvad "ettevõtluse", "ettevõtja" või "majandustegevuse" definitsioonid ei ole käibemaksuseaduse tõlgendamisel asjakohased.

2. Nii nagu äriühingu õiguslik vorm ei taga automaatselt sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, ei saa mittetulundusühingu, sihtasutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku õiguslik vorm iseenesest välistada või piirata sisendkäibemaksu mahaarvamist. Rahalise toetuse saamine iseenesest ei saa olla sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust piirav asjaolu. Sisendkäibemaksu mahaarvamine toimub vastavalt sellele, mis eesmärgil kasutatakse toetuse eest ostetud kaupu ja teenuseid.

3. Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine saaks kõne alla tulla näiteks siis, kui soetatud seadmeid oleks antud MTÜ X liikmetele tasuta kasutamiseks või seadmed oleks antud avalikku tasuta kasutamisse. Mittetulundusühingute seaduses või MTÜ X põhikirjas sätestatud ühingu tegevuse eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste loetelu ei ole määravad selle hindamisel, kas MTÜ X tegevus vastab ettevõtluse mõistele käibemaksuseaduse tähenduses.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.