Saata printerisse

Välja makstud erametsamaa toetuse tagasimaksmine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-5-16

Riigikohtu 03.05.2016 lahend nr 3-3-1-5-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Isik X (kaebaja) esitas taotluse Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetuse saamiseks. SA Erametsakeskus (EMK) rahuldas käskkirjaga taotluse osaliselt. Isik X esitas EMK-le vaide. EMK tunnistas käskkirja isikut X puudutavas osas kehtetuks ning tegi uue otsuse, millega otsustas taotletud toetuse andmata jätta ja nõudis alusetult makstud toetussumma tagasi. Isik X esitas vaide, mis jäeti rahuldamata. Isik X esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Samuti jättis ringkonnakohus kaebaja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Isik X esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Nõustuda tuleb kohtutega, et EMK-l tuli toetuse määramisel arvesse võtta kohapealse kontrolli tulemusi. Komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 kohaselt on pindala kindlaksmääramisel oluline osa kohapealsetel kontrollidel (artiklid 11 ja 15), mille läbiviimise kohustuse komisjoni määrus ette näeb. EMK on piisavalt selgitanud, kuidas toimus metsaalade suuruse määramine.

2. Olukorda, kus toetus on juba välja makstud ning seda nõutakse tagasi, reguleerib komisjoni määruse nr 65/2011 art 5, mille lg 1 kohaselt peab alusetult tehtud makse korral toetusesaaja kõnealuse summa koos lõike 2 kohaselt arvutatud intressiga tagasi maksma. Samas sätestab art 5 lg 3 esimene lause järgmise piirangu: lg-s 1 osutatud tagasimaksekohustust ei kohaldata, kui makse on tehtud pädeva asutuse või mõne teise asutuse vea tõttu ning toetusesaajal ei olnud tõenäoliselt võimalik seda avastada. Praeguses asjas on makse tehtud EMK vea tõttu.

3. Praeguses asjas on EMK viga tagasimaksekohustuse määramisel seotud faktiliste andmetega, kuid tagasimaksmisotsusest on teatatud vähem kui kahe kuu jooksul alates makse tegemisest. Seega esinevad alused toetusraha tagasinõudmiseks ning puuduvad alused komisjoni määruse nr 65/2011 artikli 5 lg 3 esimeses lauses sätestatud erandi kohaldamiseks. Toetuse tagasinõudmine oli lõppkokkuvõttes lubatav.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.