Saata printerisse

Lõpparuande kinnitamise vaidlustamine pankrotimenetluses

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222580873

Riigikohtu 11.05.2016 lahend nr 3-2-1-27-16

Asjaolud

Maakohus kuulutas välja OÜ X (võlgnik) pankroti ning kinnitas pankrotihaldurite jaotusettepaneku ja vajalikud kulud pankrotimenetluse aja eest 53 153 eurot 89 senti. AS-i X (panga) määruskaebuse alusel tühistas ringkonnakohus maakohtu määruse kulude kinnitamise osas ja saatis asja selles osas tagasi maakohtule. Maakohus kinnitas kulud samas suuruses. Selle määruse peale esitatud panga määruskaebuse jättis ringkonnakohus rahuldamata.

Maakohus lõpetas pankrotimenetluse ning pank esitas määruskaebuse, mille maakohus rahuldamata jättis ja edastas lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata. Pank esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Lõpparuande kinnitamise vaidlustamist ei välista see, kui võlausaldaja vaidlustas jaotusettepaneku kinnitamist, kuid tema määruskaebus jäeti rahuldamata. Kohtud leidsid vääralt, et lõpparuannet ei saa kontrollida haldurite büroo- ja raamatupidamiskulude osas, kuna neid kontrolliti juba jaotusettepaneku kinnitamisel.

2. Jaotusettepaneku esmane mõte on määrata kindlaks jaotised suhtarvuna võlausaldajate vahel. Nii haldurid kui ka võlausaldajad ei saa lähtuda sellest, et jaotusettepaneku juures toimuv kulude kontroll välistaks lõpparuande kontrollimisel kulude uue, tervikliku ja põhjaliku hindamise. Vajadusel peavad haldurid olema valmis ka hüvitatud kulude tagastamiseks.

3. Lõpparuande kinnitab kohus tervikuna ning ei ole, mh kulude osas, seotud haldurite taotlusega kontrollida üksnes osa sellest. Kohtu roll ei saa olla üksnes konstateeriv. Kohus saab toetuda arvamuse kujundamisel dokumentidele ja halduri seisukohtadele, kuid lahendisse peab kohus märkima enda seisukoha, tuvastatud asjaolud ja põhjendused, mille alusel kohus järeldusteni jõudis.

4. Lõpparuande kinnitamisele esitatud määruskaebuse lahendamisel ei ole hädavajalik kaasata kõiki võlausaldajaid, kuigi nad on sellest menetlusest iseenesest puudutatud. Lõpparuande kinnitamise vaidlustamisel aruande esitanud pankrotihaldurite kõrval on hagita menetluse osalised ka võlgnik ise ning võlausaldajad, kes esitasid lõpparuande kinnitamisele vastuväite.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse.