Saata printerisse

Tagastusnõude menetlemine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-3-16

Riigikohtu 17.05.2016 lahend nr 3-3-1-3-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) andis AS-le X (kaebaja) korralduse teabe andmiseks, dokumentide esitamiseks ja vaatluse võimaldamiseks. MTA väljastas kontrollakti, milles oli märgitud, et AS X raamatupidamisarvestus ei olnud nõuetekohane ja AS X esitas maksuhaldurile ebaõigete andmetega käibedeklaratsiooni. AS X esitas parandatud andmetega käibedeklaratsiooni. MTA väljastas teate kontrolli lõpetamise teate.

Kaebaja esitas tagastusnõude täitmise taotluse, milles väitis, et tal on pärast käibedeklaratsiooni parandamist tekkinud käibemaksu enammakse, mille palub kanda oma pangakontole. MTA jättis taotluse rahuldamata. Halduskohus ja ka ringkonnakohus jätsid kaebaja kaebuse rahuldamata. Kaebaja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. MKS § 101 lg 3 kohaselt kohaldatakse maksuotsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise regulatsiooni ka haldusaktile, millega keeldutakse maksuotsuse tegemisest, muutmisest või kehtetuks tunnistamisest. Haldusaktiks MKS § 101 lg 3 mõttes tuleb lugeda ka üksikjuhtumi kontrolli lõpetav teade, milles maksuhaldur kontrolli tulemustele toetudes loobub ("keeldub") maksuotsuse tegemisest.

2. Maksuhaldur peab menetluse lõpetamise teates selgitama kontrolli lõpetamise õiguslikke tagajärgi, sh kontrolltulemuse muutmise või kehtetuks tunnistamise aluseid ja korda. Samuti peab menetluse lõpetamise teatest nähtuma selle seos konkreetse kontrollimenetlusega. Selles asjas ei ole kaebaja õiguste kaitsmist mõjutanud menetluse lõpetamise teate vormilised puudused − eelkõige vaidlustamisviite puudumine.

3. Praeguses asjas ei ole tähtsust sellel, kas kontrollakt oli kaebajale nõuetekohaselt teatavaks tehtud, kuna kaebaja parandas maksudeklaratsiooni ja tasus käibemaksu vabatahtlikult. Ka võimalik tähtaja rikkumine tagastusnõude menetlemisel ei too endaga kaasa vaidlusaluse otsuse tühistamist.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.