Saata printerisse

Liisingulepingu ülesütlemine. Liisinguandja nõuete aegumine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-33-16

Riigikohtu 18.05.2016 lahend nr 3-2-1-33-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule hagiavalduse OÜ X (kostja I) ja isiku X (kostja II) vastu põhivõla ja kahjuhüvitise saamiseks. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja I kasutusrendilepingu (liisinguleping). Hageja ja kostja II sõlmisid käenduslepingu, mille alusel kostja II käendas kostja I liisingulepingus kokkulepitud kohustusi. Pärast liisingulepingu ülesütlemist selgus, et vara on võetud asitõendina kriminaalasja juurde ja seda ei ole võimalik hagejale tagastada.

Tartu Maakohus rahuldas hagi tagamise taotluse ning seadis kostja II kinnistutele ühishüpoteegi hageja kasuks. Tartu Maakohus andis tsiviilasja kohtualluvuse järgi lahendamiseks üle Harju Maakohtule. Harju Maakohus jättis hagi aegumise tõttu rahuldamata. Ringkonnakohus rahuldas hageja hagi osaliselt. Kostjad esitasid kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Liisinguandja nõuete aegumise hindamisel tuleb eristada enne lepingu ülesütlemist sissenõutavaks muutunud maksetest tulenevaid nõudeid ja pärast ülesütlemist sissenõutavaks muutunud nõudeid ning arvutada aegumist selle järgi, millise nõude hageja on esitanud. VÕS § 108 lg 1 alusel esitatud enne liisingulepingu ülesütlemist sissenõutavaks muutunud osamaksetena tasutavate liisingumaksete täitmisnõude aegumisele kohaldub TsÜS § 154 lg 1, mille järgi algab aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

2. Liisingulepingu ülesütlemisega sissenõutavaks muutunud nõuete puhul tuleb aga juhinduda TsÜS § 147 lg-st 1, mille järgi algab nõude aegumine selle sissenõutavaks muutumisega. Liisingulepingu käendamisest tulenevad nõuded käendaja vastu hakkavad aeguma samal ajal kui samad nõuded põhivõlgniku vastu.

3. Kohtud järeldasid õigesti, et kuna seadus ei sätesta liisinguandja lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise nõude esitamise tähtaega, tuleb hageja kahju hüvitamise nõude lahendamiseks hinnata, kas hageja esitas need mõistliku aja jooksul pärast liisingulepingu ülesütlemist.

4. TsMS § 231 lg 1 järgi ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks. Asjaolu TsMS § 231 lg 1 alusel üldtuntuks lugemisel tuleb kohtuotsuses märkida, mille põhjal kohus selleni jõudis, ja enne võimaldada pooltel avaldada selle asjaolu kohta seisukohta.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.