Saata printerisse

Liisingueseme tagastamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-116-15

Riigikohtu 11.12.2015 lahend nr 3-2-1-116-15

Asjaolud

Hageja õiguseellane AS X ja OÜ X sõlmisid kasutusrendilepingu. Lepingu alusel omandas hageja OÜ X huvides sõiduauto ja andis sõiduki OÜ X kasutusse. Isik X (kostja) vastutab solidaarselt osaühinguga viimase kohustuste eest käenduslepingu alusel. OÜ X ei täitnud lepingust tulenevat maksete tasumise kohustust ja hageja ütles lepingu üles ning nõudis sõiduki viivitamatut tagastamist.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, millise mõistliku tähtaja jooksul pidi hageja tegema kindlaks, et liisingueset ei tagastata, ja millal muutus hageja tasunõue käendaja vastu sissenõutavaks, st vaidluse all on see, kas hageja nõue on osaliselt aegunud.

Riigikohtu seisukoht

1. Praeguses vaidluses tuleb liisingueseme valduse tagasisaamise võimatuse asjaoludest teadasaamise mõistlikuks ajaks pidada kuue kuu pikkust perioodi, mille jooksul liisinguandja saab anda liisinguvõtjale täiendava tähtaja liisingueseme tagastamiseks ning teha vajadusel toiminguid liisingueseme asukoha väljaselgitamiseks ja valduse taastamiseks.

2. Liisingueseme tagastamise kohustus on liisinguvõtja kohustus, millest liisinguvõtja peab olema liisingulepingu sõlmimisel teadlik, ning ebamõistlik on panna liisinguandjale olukorras, kus ei ole teada liisingueseme asukoht ning liisinguvõtja ei ole täitnud oma kohustust tagastada liisinguese ning ei tee ka koostööd liisingueseme asukoha kindlaksmääramiseks, mõistlikuks tähtajas üksnes üks kuu. Hageja nõue ostuhinna finantseerimiseks ei ole aegunud.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.