Saata printerisse

Kõrvalkulud

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222579806

Riigikohtu 16.12.2015 lahend nr 3-2-1-91-15

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule OÜ X (kostja) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt hageja kasuks võlgnevuse ja viivise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid kostja ja kolmas isik üürilepingu. Pärast kinnisasja omaniku vahetumist jätkas kostja üürnikuna eluruumide kasutamist. Uueks üürileandjaks oli kinnisasja omandanud hageja. Pooled saavutasid kokkuleppe üürilepingu lõpetamiseks. Üürnik vabastas ruumid kokkulepitud ajaks. Hagejale saadeti arve, millega oli tuvastatud kinnistul ebaseaduslik elektritarbimine.

Maakohus rahuldas hagi. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldamata jättis. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kuna pooltevahelise lepingu kohaselt määrati kõrvalkulude suurus iga kuu lähtudes arvestite näitudest ja teenusepakkujate esitatud arvetest, oli hagejal õigus nõuda kostjalt ka Eesti Energia väljastatud arve alusel kostja kasutatud elektri eest tasu üürilepingujärgse kõrvalkuluna. Üürnik, kes kasutab elektrienergiat mõõtmata elektriahela kaudu, peab üürileandjale üürilepingujärgse kõrvalkuluna hüvitama eelduslikult kulud, mis seostuvad asja kasutamisega ja mille eest üürileandja on tasunud kolmandale isikule.

2. Asja kasutamisega seotud kuluks VÕS § 292 lõike 1 tähenduses tuleb lugeda tasu üürniku kasutatud elektri eest, toimugu kasutamine siis kas seadusliku või ebaseadusliku ahela kaudu. Sarnane regulatsioon sisaldus ka pooltevahelise lepingu punktides, mille kohaselt pidi kostja lisaks üürile tasuma kõrvalkulusid, mis olid seotud eluruumi kasutamisega.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.