Saata printerisse

Kaebeõigus

 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-55-15

Riigikohtu 16.12.2015 lahend nr 3-3-1-55-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) väljastas isikule X maksuteate korteriomandi maamaksu kohta. Isik X esitas vaide maksuteate kehtetuks tunnistamiseks, kuid MTA jättis vaide rahuldamata. Isik X esitas kaebuse halduskohtule.

Halduskohus tagastas kaebuse. Ringkonnakohus jättis isiku X määruskaebuse rahuldamata. Isik X pöördus Riigikohtusse. Kassatsiooniastmes arutati HKMS § 121 lg 2 p 1 kohaldamise õiguspärasuse ja HKMS § 121 lg 2 p 2 kohaldamise õiguspärasuse üle.

Riigikohtu seisukoht

1. HKMS § 121 lg 2 p 1 alusel kaebuse tagastamisel peab kaebe­õiguse puudumine olema ilmselge. Kui kaebeõiguse puudumine ei ole ilmselge, tuleb kaebe­õigust kontrollida otsuse tegemisel ning kaebeõiguse puudumisel jätta kaebus rahuldamata.

2. Kohustuse pealepanek riivab alati adressaadi õigusi. Kohustava haldus­akti adressaadil on HKMS § 44 lg 1 kohaselt üldjuhul alati õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kaebusega halduskohtusse. Kaebeõiguse eelduseks on HKMS § 44 lg 1 järgi kaebaja õiguse võimalik riive, mitte õiguse rikkumine. Seetõttu ei puudu kaebajal asjas ilmselgelt kaebeõigus ning kaebuse tagastamine HKMS § 121 lg 2 p 1 alusel oli põhjendamatu.

3. Kolleegiumi praktikas on peetud võimalikuks HKMS § 121 lg 2 p 2 alusel kaebuse tagastamist ka siis, kui kaebus on ilmselgelt põhjendamatu. Kohus ei ole aga seotud kaebaja õiguslike väidetega, mistõttu ei saa kohus kaebuse eduväljavaateid hinnates piirduda ainuüksi kaebuses esitatud väidetega.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ning saatis asja menetlusse võtmise otsustamiseks halduskohtule.