Saata printerisse

Kohtutäituri lubamine siseneda võlgniku ruumidesse

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222578150

Riigikohtu 13.05.2015 lahend nr 3-2-1-35-15

Viited õigusaktidele:

Kohtutäitur esitas maakohtule avalduse täiteasjas, milles palus anda kohtutäiturile luba siseneda isikule X (võlgnik) kuuluvasse korteriomandisse, et tagada ostuhuvilistele kinnisasjaga tutvumise õigus. Maakohus rahuldas avalduse. Võlgnik esitas määruskaebuse, mille maakohus jättis rahuldamata ja edastas lahendamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse muutmata. Võlgnik esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kohus leidis, et ringkonnakohtu määrust tuleb muuta isikute puhul, kellele ringkonnakohus andis loa siseneda võlgniku ruumidesse. Lisaks kohtutäiturile tuleb anda see õigus ka ostuhuvilistele, kes võivad võlgniku ruumidesse siseneda koos kohtutäituriga. Kohus asus seisukohale, et kohus võib anda loa võlgniku ruumidesse siseneda ka juhul, kui see on vajalik selleks, et määrata kindlaks võlgnikule kuuluva kinnisasja hind. Samuti leidis kohus, et kohus võib anda loa ka võlgniku ruumidest hindamise või müümise eesmärgil fotode tegemiseks. Kohus jääb ka praeguses asjas nimetatud seisukohtade juurde.

2. Kohus asus seisukohale, et loa võib kohtutäiturile anda ka selleks, et siseneda koos ostuhuvilistega võlgniku ruumidesse, kui võlgniku ruumidesse sisenetakse ostuhuvilistele tutvustamise eesmärgil. Selline tõlgendus on kohtu hinnangul mh võlgniku huvides, sest võib kaasa tuua enampakkumisel osalejate arvu suurenemise ning seeläbi ka müügihinna tõusu (ja sellega võla, sh ka viivise vähenemise). Kohus selgitas, et täitemenetluse seadustiku (TMS) § 28 eesmärgiks ei saa lugeda võlgniku ruumidesse sisenemise reguleerimist üksnes ruumide või isiku füüsiliseks läbiotsimiseks, kuigi normi sõnastus võib olla niimoodi mõistetav. Olulisemaks tuleb pidada täitemenetluse eesmärki: sissenõudja nõude rahuldamine kõige tõhusamal viisil, arvestades seejuures võlgniku õigustatud huvidega.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.