Saata printerisse

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.02.2015. Seadus jõustub 1.07.2015, osaliselt 1.02.2016 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatüki jõustumisel.

Seaduse muudatustega muudetakse mõju hindamise menetlus efektiivsemaks, selgemaks ning läbi­paistvamaks. Asendatakse seni kehtinud järelevalve laiaulatusliku asutustega konsulteerimise kohustusega: asjaomastelt asutustelt hakatakse mõju hindamise sisu ja dokumentatsiooni osas küsima seisukohta.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 8 seaduses.