Saata printerisse

Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustus 29.03.2015.

Seaduste muudatustega täiendatakse politsei ja piirivalve seadust politseiametnikule isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise maksmise eelduseks olevaid tingimusi. Luuakse täiendavalt päästeteenistuse seadusesse ja kaitseväeteenistuse seadusesse regulatsioon, mis võimaldab demineerimistööga tegelevate päästeametnike ning tegevväelaste daktüloskopeerimise ja nendelt DNA-proovi võtmise. Muudatustega täiendatakse juba kehtivat politseiametniku daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise regulatsiooni.

Samuti täiendatakse finantsinspektsiooni seadust ja notariaadiseadust, sätestades nendes selge õigusliku aluse finantsinspektsioonile ja notaritele andmete väljastamiseks julgeolekuasutusele neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Ajakohastatakse seadusega teabe kogumise regulatsiooni, mis puudutab julgeolekuasutuse poolt teostatavat varjatud sisenemist isiku ruumi, hoonesse, piirdega alale, sõidukisse või arvutisüsteemi.

Kehtestatakse päästeteenistujate ja politseiametnike töö- ja puhkeaja erisus, mille järgi ei kohaldata neile töö- ja puhkeaja piiranguid. Erisuse kohaldamise eelduseks on see, et töötamine ei kahjusta eriteenistuja tervist ja ohutust ning see on sätestatud kollektiivlepingus.
Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmisega seoses tehakse muudatusi veel 16 seaduses.