Saata printerisse

Jälitustoimingutega saadud andmete kasutamine maksumenetluses

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-9-15

Riigikohtu 08.04.2015 lahend nr 3-3-1-9-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (MTA) kohustas OÜ-d X (kaebaja) tasuma käibemaksu ja tulumaksu. Maksuotsuse kohaselt ei olnud kaebaja raamatupidamises kajastatud erinevate ettevõtete arvetel märgitud tehinguid tegelikkuses toimunud. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille kohus rahuldamata jättis. Kaebaja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Kuigi asjassepuutuva maksumenetluse ajal kehtinud kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) ja jälitustegevuse seaduse redaktsioonides puudus keelunorm kriminaalmenetluses kogutud jälitusteabe kasutamiseks maksumenetluses, ei saa sellest järeldada, et jälitusteabe niisugune kasutamine oli lubatud. Jälitustoiming ja selle käigus saadud andmete kasutamine on haldusorgani toimingud, mis on lubatud üksnes siis, kui seadus seda ette näeb, ning ülejäänud juhtudel on tegu keelatud toimingutega. Kriminaalmenetluses kogutud jälitusteabe kasutamiseks maksustamise eesmärgil puudus vaidlustatud maksumenetluse ajal seaduslik alus.

2. Seega isegi juhul, kui asjassepuutuva maksumenetluse ajal oleks olnud kriminaalmenetluses kogutud jälitusteabe kasutamine maksustamise eesmärgil lubatud, tulnuks kohtutel kriminaalmenetluses tehtud jälitustoimingu seaduslikkuse hindamiseks kontrollida, kas menetletav kuritegu vastas KrMS § 110 lg 1 nõuetele ja kas tõendite kogumine muude menetlustoimingutega oleks olnud väga keeruline või võimatu.

3. Maksumenetluses oli ja on lubatav kasutada jälitustoimingutega saadud teavet osas, milles see on esitatud, hinnatud ja kontrollitud kriminaalmenetluses, kusjuures tõendiks pole sellisel juhul jälitusprotokoll, vaid kohtuotsus kui dokumentaalne tõend. Kriminaalmenetluses kogutud jälitusteabe kasutamiseks vaidlustatud maksumenetluses puudus seaduslik alus. Seetõttu oli jälitusteabe kasutamine maksuotsuse tegemisel ja sellele järgnenud kohtumenetluses välistatud. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada, kuna kohus toetus oma järeldustes olulisel määral tõenditele, mis polnud lubatavad.
 
Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ning saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.