Saata printerisse

Töövaidluskomisjoni otsuse menetlemine hagimenetluses. Töövaidluskomisjoni otsuse jõustumine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-176-14

Riigikohtu 04.03.2015 lahend nr 3-2-1-176-14  

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik (hageja) esitas töövaidluskomisjonile (TVK) OÜ X (kostja) vastu avalduse, milles palus tuvastada pooltevahelise töösuhte olemasolu ning välja mõista saamata jäänud töötasu, 7315 eurot 95 senti. TVK rahuldas hageja nõude osaliselt, mõistes välja osa töötasust, 3828 eurot 21 senti. Kostja esitas maakohtule taotluse lahendada asi hagimenetluses. Maakohus võttis hagi kostja vastu menetlusse. Maakohus rahuldas hagi, mõistes kostjalt hageja kasuks välja saamata jäänud töötasu. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, hageja vastuapellatsiooni. Ringkonnakohus mõistis kostjalt hageja kasuks välja kogu saamata jäänud töötasu. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu osas, milles hageja nõue kostja vastu rahuldati 3828 eurot 21 senti ületavas osas.

2. Juhul, kui töötaja esitab TVK-le taotluse mõista tööandjalt välja töötasu ja TVK rahuldab selle nõude osaliselt, siis on tegemist olukorraga, kus töötaja peab TVK otsusega mittenõustumise korral esitama individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITVS) § 25 lõike 1 esimese lause järgi hagi selleks, et tema töötasu nõue rahuldataks täielikult. Hageja ei ole esitanud hagi mõistmata jäetud töötasu 3487 euro 74 sendi saamiseks. Järelikult jõustus TVK otsus ITVS § 25 lg 1 teise lause järgi osas, millega TVK jättis hageja nõude rahuldamata.

3. Hageja TVK-le esitatud avaldust ja selle täiendust oli võimalik hagimenetluses menetleda vaid osas, milles TVK otsusega mõisteti kostjalt hageja kasuks välja 3828 eurot 21 senti, muus osas on TVK otsus jõustunud.

Riigikohus tegi asjas uue otsuse, millega kostjalt mõisteti hageja kasuks välja 3828 eurot 21 senti.